Skogsfastighet

Skogsfastighet om 46 ha strax väster om Karlskoga

Högstbjudande

2 500 000 kr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
46,0 ha
Tomtområde
46,0 ha
Virkesförråd
4 685 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

KARLSKOGA HÖGÅSEN 2:196

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet om 46 ha belägen strax väster om Karlskoga. Fastigheten har ett uppskattat virkesförråd om 4 685 m³. Medelboniteten är beräknad till 5,1 m³sk/ha.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Arealuppgifter

Enligt lantmäteriutddraget har fastigheten en areal om 460 000 m².
Fastigheten har en taxerad areal om totalt 46 ha, där den taxerade arealen skogsmark är 20 ha, skogsimpediment 25 ha och betesmark 1 ha.
Enligt skogsbruksplanen är den totala arealen 46,1 ha. Den produktiva skogsmarken är 30,4 ha, impediment myr 10,7 ha, inägomark 1,9 ha, linjer: väg/ledning/vatten 3,1 ha.

Jakt

Fastigheten har egen jakt i dagsläget. Möjlighet finns att gå ansluta fastigheten till Björntorps jaktlag som jagar på en areal om ca 1100 ha, vid frågor om att ansluta fastigheten till jaktlaget eller övriga frågor specifikt om jakten så kan fastighetsmäkalren lämna ut kontaktuppgifter till jaktledaren. Vilt som finns på markerna är bl a älg, dov, rå och vildsvin. Det finns 3 jakttorn på fastigheten samt en utfodringsplats för vildsvin, dessa kommer att lämnas kvar på fastigheten.

Skogsuppgifter

Uppskattad volym S1-skog = 454 m³, S2-skog = 1 924 m³. Total volym 4 685 m³. Medelbonitet 5,1 m³sk/ha/år. Skogsbruksplanen är upprättad 2020-05-14.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Ansvar för köparen

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Visning

Ingen visning av fastigheten kommer att genomföras av fastighetsmäklaren. Besiktning av fastigheten få spekulanterna själva göra i egen regi eller med hjälp av en egen anlitad besiktningman/konsult. Hänsyn måste tas vid beträdelse av fastigheten, både vad gäller denna fastighet, men även grannfastigheter och mot människor som vistas på marken.

Intresseanmälan

Anmäl intresse av fastigheten snarast till fastighetsmäklaren genom mail till: par.kallstrom@ludvig.se

Avtal med Ellevio AB

Nuvarande ägare (kallas säljaren) och Ellevio AB (köparen) har upprättat ett avtal om att köparen kommer att ta ner träd som riskerar att ramla ner över elledningen. Under arbetet är överenskommits att köparen fritt får disponera vägar och upplagsplatser. Där skada uppkommer på åker, äng, väg, hägn eller dylikt är köparen skyldig att ersätta säljaren. Köparen äger rätt att efter eget val själv avverka eller bortforsla virket eller försälja detsamma på rot. Skadas eller fälles träd som inte ingår i ovannämnda avtal skall detta anmälas till säljaren varid köparen är skyldig att ersätta den uppkomna skadan. Om, i vissa fall, tillvaratagande på grund av ringa kvantitet, oländig terräng,eller dylikt blir orimligt kostsam får träden lämnas under förutsättning att de barkas på sådant sätt att risk för insektsskador på kvarstående skog ej uppstår.

Köparen har för detta avtal erlägt en köpesumma till säljaren.

I köpekontraktet för fastigheten kommer en klausul att skrivas in att köparen till fastigheten godtar detta avtal och förbinder sig att efterfölja övernskommelsen, samt att ta ver de rättigheter och skyldigheter som överenskommelsen medför. Dock kommer den redan utbetalade köpeskillingen att behållas av den nuvarande fastighetsägaren.

Överenskommelsen och den utbetalade summan gäller för 635 st träd på rot med stämplingslängd om 104,6 m³.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 675 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter