Skogsfastighet

Skogsfastighet om 36,5 hektar i Granshult

Försäljningssätt

Anbud senast tor 20 aug, kl 12:00

Visning

  • Skogen och markerna går bra att besiktiga på egen hand. Använd gärna vår interaktiva karta med GPS, där man kan klicka i kartan och få upp information om de olika skogsbestånden. Kartan nås via vår hemsida (www.ludvig.se) och under [övriga bilagor] och "Visa gårdskarta". Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, gröda, jakt samt skog.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
36,5 ha
Skogsmark
36,0 ha
Berg/hällmark
0,3 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Virkesförråd
3 892 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

VETLANDA GRANSHULT 3:12

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet i Granshult med jakt och fiske rätt. Fastigheten ingår i Granshults älgjaktslag om 700 hektar och har del i samfällt fiske i sjön Kolvesjö. Total arealen för fastigheten uppgår till 36,5 hektar, varav 36,0 hektar är produktiv skogsmark och 0,3 hektar är berg/häll samt 0,2 hektar väg/kraftledning. Virkesförrådet uppgår till 3 876 m³sk och medelboniteten är beräknad till 6,6 m³sk per hektar och år.

Gårdskarta

Bilder

Flygfilm

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad i maj 2020. Arealen för fastigheten uppgår till 36,5 hektar varav 36,0 hektar är produktiv skogsmark, 0,3 hektar berg/hällmark och 0,2 hektar väg och kraftledning. Virkesförrådet uppgår till 3 876 m³sk, vilket ger ett medeltal om 108 m³sk per hektar. Trädslagsfördelningen är 66% gran, 29% tall, 4% björk och 1% klibbal. Medelboniteten för fastigheten är beräknad till 6,6 m³sk per hektar och år.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser är markerade, men bör ses över kontinuerligt.

Forn- och kulturlämningar

Det finns en möjlig fornlämning i form av en lägenhetsbebyggelse på fastigheten.
Källa: fornsök, https;//app.raa.se/open/fornsok
Vid alla skogliga ingrepp bör man vara uppmärksam på att kultur/fornminnen kan förekomma, även om dem inte är kända sedan tidigare.

Naturvärden

På fastigheten finns en nyckelbiotop med biotoptyp gransumpskog om cirka 1 hektar.
På fastigheten finns även flera områden som ingår i skogenspärlor i form av sumpskogar.
Källa:skogsstyrelsen.se/skogens-parlor

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan övergår till ny ägare på tillträdesdagen.

Fastigheten ingår i Granshults älgjaktslag om cirka 700 hektar, tilldelningen de senaste åren har varit 1 vuxen och 2-3 kalvar.

Fiske

Fastigheten har del i det samfällda fisket i Kolvesjö, i den delen av sjön som är belägen i Jönköpings län (se bifogad karta).
I sjön finns gädda, abborre och kräftor.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för både fysisk och juridisk person.

Förvärvstillstånd krävs när du förvärvat en jordbruksfastighet som är belägen i glesbygdsområde, vilket denna fastighet är. Förvärvstillstånd söks hos Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen drygt 3 mil söder om Vetlanda. Kör väg 28 mot Korsberga, i Korsberga tag avfart mot Ramkvilla kör en knapp mil, i södra solberga tag av mot Hörjesås I Granshult tag väg mot Lindshammar, efter cirka 100 meter tag höger följ den vägen i cirka 1,5 kilometer och sen är ni framme på fastigheten.

Koordinater: N:6340170 E:506017.5

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 130 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter