fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet om 320 ha i Vemdalen

Prisidé

7 500 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 14 jun

Visning

  • Skog och mark kan besiktigas och undersökas på egen hand, dock skall vederbörlig hänsyn tas till friluftsliv, ev. jakt samt intilliggande fastighetsägare.
    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet med GPS så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält för att få information från skogsbruksplanen.

Anmäl intresse

Om fastigheten

Nu finns möjlighet att förvärva en välskött skogsfastighet om drygt 320 ha i Vemdalen!
Fastigheten är obebyggd och består av ett sammanhängande skifte med god tillgänglighet av vägar och är belägen ca 6 km norr om Vemdalen by.
Totalt virkesförråd om 19 700 m3sk varav 5 600 m3sk i huggningsklass S2 samt 11 200 m3sk i tillväxtålder.
Fastigheten har jakträtt som idag är registrerad inom jaktlag som förfogar över en areal om ca 3 300 ha.
I direkt anslutning till fastigheten finns populära Säterdammarna som erbjuder fint fiske.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN VEMDALENS KYRKBY 20:5

Adress

HÄRJEDALEN VEMDALENS KYRKBY 20:5

Totalareal
323,3 ha
Skogsmark
263,3 ha
Skogsimpediment
52,7 ha
Berg/hällmark
2,2 ha
Inägomark
0,2 ha
Väg och kraftledning
2,2 ha
Vatten
2,7 ha
Virkesförråd
19 714 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad hösten 2022 av PF Planer.
Fastigheten består av 263 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 19 714 m3sk.
Virkesförrådet består av 53 % contorta, 37 % gran, 7 % löv, 2 % tall samt 1 % ädelgran.
Åldersmässigt finns 5 600 m3sk av det totala virkesförrådet finns inom huggningsklass S2, dvs. skog som uppnått ålder för slutavverkning.
11 200 m3sk är skog i tillväxtålder mellan 5-40 år.
Fastighetens medelbonitet är beräknad till 3,8 m3sk/ha och år.
För ytterligare skogsuppgifter se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.
Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med avvikelser i angivna uppgifter.
Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvård

För närvarande finns inga eftersläpande lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln).
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten har jakträtt och ingår idag i Näsbergets jaktlag, som förfogar över en areal om ca 3 300 ha.
Jaktlaget är registrerat inom Vemdalens älgskötselområde.
Den nya ägaren kan söka medlemskap i Näsbergets jaktlag eller ett angränsande lag. Det går också att registrera marken själv.
Jakten övergår till köparen 2024-07-01.

Vägar

Fastigheten har del i två gemensamhetsanläggningar gällande väg. Näsvallsvägens samfällighetsförening samt Grönkälldammens samfällighetsförening.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person samt för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommuns glesbygdsområde.
Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen Jämtland.
Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Naturvärden och forn- eller kulturlämningar

På fastigheten finns ett hos Skogsstyrelsen registrerat naturvärde i form av biotoptyp barrskog. Detta avser ett område om 0,3 ha beläget inom avdelning 3 (enligt karta skogsbruksplan).
I övrigt finns idag inga ytterligare registrerade höga naturvärden, kulturlämningar, fornlämningar eller nyckelbiotoper på fastigheten (källa: Fornsök, SeSverige).

Samtaxering

Fastigheten är samtaxerad med fastigheten Vemdalens Kyrkby 20:7.
Denna fastighet ingår även i försäljningen och avser 0,1 ha.
Fastigheten är bildad genom avsöndring och inga markeringar i fält och karta finns att tillgå.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftligt anbud.
Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna skriftliga anbud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan anbudsgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt anbud ska vara Ludvig & Co Fastighetsförmedling tillhanda senast 2023-06-14.
Anbud skickas via mail till ida.steffansson@ludvigfast.se alternativt via post till Ludvig & Co Fastighetsförmedling, Ida Steffansson, Postgatan 13 A, 846 31 Hede.
Märk mail eller kuvert med "Vemdalen 20:5".
Använd gärna bifogad anbudsblankett.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad.
Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co Fastighetsförmedling AB förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Visning

Skog och mark kan besiktigas och undersökas på egen hand, dock skall vederbörlig hänsyn tas till friluftsliv, ev. jakt samt intilliggande fastighetsägare.
Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet med GPS så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält för att få information från skogsbruksplanen.

Tillträde

Efter överenskommelse. För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annat avtalats. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 14 jun

Prisidé: 7 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter