Skogsfastighet

Skogsfastighet om 290 ha

Högstbjudande

31 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 3 aug

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
289,9 ha
Skogsmark
245,3 ha
Myr/kärr/mosse
0,5 ha
Berg/hällmark
4,7 ha
Inägomark
29,3 ha
Väg och kraftledning
1,5 ha
Övrigmark
1,7 ha
Vatten
6,9 ha
Virkesförråd
40 700 m3sk
Boyta
138 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

MOTALA KÅRTORP 1:1

Adress

Kårtorp 59190 Tjällmo

Om fastigheten

Kårtorp omfattar totalt 290 ha som ligger väl samlat i ett skifte med nordlig gräns i Rösjön. Arealen skogsmark är ca 245 ha och håller ett virkesförråd om ca 40 750 m³ sk, skogen har en relativt jämn åldersklassfördelning och en medelbonitet på hela 8,9 m³ sk/ha. Kårtorps fina arrondering och omväxlande marker av skog, inäga och vatten medför goda förutsättningar för jakt. På fastigheten finns en kraftig stam av dovhjort och vildsvin samt tillgång till kronhjort, rådjur och älg.

Gårdscentrum har ett ostört läge i fastighetens centrala delar och består av en mangårdsbyggnad, två stugor samt enklare ekonomibyggnader.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnad uppförd omkring år 1870 i två plan och med en taxerad boarea om 138 kvm samt 40 kvm biarea. Nedre plan har en entréhall, två rum med trägolv och kakelugnar, äldre kök med köksingång och ett stort skafferi, badrum med dusch och wc. Övre plan har rödmålat trägolv och disponeras av tre sovrum samt en stor sal med kakelugn. Bostaden är i behov av renovering.

Kårtorp 2 och 3

Stugorna har tidigare fungerat som arbetarbostäder och uppfördes omkring år 1936. Byggnaderna är anslutna till elnätet. Vid respektive stuga finns en bod i träkonstruktion med tak av plåt.

Kårtorp 2
Nedre plan har ett rum med vedspis samt ett enkelt kök/pentry. Övervåningen har en hall samt ett rum med vedspis.

Kårtorp 3
Nedre plan har en mindre hall, två rum samt ett enkelt kök/pentry med vedspis och tillgång till sommarvatten. Övervåning med två rum, sidovindar samt en förbränningstoalett.

Ekonomibyggnader

Ladugård/loge
Byggnad i träkonstruktion med tak av plåt. Inrymmer fd. stall med höskulle samt loge med trägolv samt grusat underlag.

Fd. stall
Träkonstruktion under tak av eternit.

Garage
Byggnad i trä under tak av plåt med grusat golv. I dess närhet finns ett runt utedass.

Magasin
Byggnaden ligger i vinkel till mangårdsbyggnaden och är uppförd i träkonstruktion under tak av betongtegel.

Skogsuppgifter

Skogliga uppgifter kommer från skogsbruksplanen som upprättades av Södra i april 2020. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 245,3 ha och har ett virkesförråd om totalt ca 40 700 m³ sk, vilket motsvarar ca 166 m³ sk per ha. Virkesförrådet domineras av gran (58 %) följt av tall (30 %) samt lövskog (12 %) och fastighetens medelbonitet är beräknad till hela 8,9 m³ sk per ha. Volymen skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning uppgår till ca 26 900 m³ sk. Se skogsbilaga för mer detaljerade uppgifter.

Enligt inventering utförd i maj så finns det skador av granbarkborre och vindfällen, volymen bedöms till ca 400 - 500 kubikmeter och avverkning kommer snarast att ombesörjas av säljaren.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Enligt skogsbruksplanen finns:
Lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande: Återväxtåtgärder i form av markberedning om 0,5 ha och plantering om 0,5 ha (avdelning 27 i skogsbruksplanen).
Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen / tillträdesdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Åker- och betesmark

Arealen inägomark uppgår enligt skogsbruksplanen till 29,3 ha. Enligt jordbruksarrendet är den upplåtna arealen totalt 20,56 ha, fördelat på 16,71 ha åkermark och 3,85 ha betesmark.

Jordbruksarrende

Inägomarken är upplåten genom ett femårigt sidoarrende som tillträddes den 14 mars 2020. Vid arrendets upphörande ska skall jordägaren erbjudas att inlösa de stödrätter som arrendatorn nyttjat på fastigheten. Utöver jorden inkluderar arrendet även logdelen av ladugårdsbyggnaden samt den fd. stallet. Jordbruksarrendatorn har, i samförstånd med jordägaren, rätt att bedriva skyddsjakt på vildsvin.

Jakt och fiske

Kårtorps fina arrondering och omväxlande marker av skog, inäga och vatten medför goda förutsättningar för jakt. Cirka 500 m öster om gårdscentrum finns ett fd. viltvatten. Fastigheten har en kraftig stam av dovhjort och vildsvin samt tillgång till kronhjort, rådjur och älg. Fastigheten har del i älgskötselområde och älgjakten har bedrivits tillsammans med granngårdarna Sundsjö. Jakten är tillgänglig för köparen från tillträdesdagen. Fiske på eget vatten i Rösjön.

Vägar

Kårtorp bekostar en del i den vägsamfällighet som omfattar de två vägarna som leder in till fastigheten (Motala Sundsjö S:2). Vägnätet inom fastigheten är enskilt.

Diken

Fastigheten har del i gemensamma diken tillsammans med Sundsjö.

Naturvärden

Det finns nyckelbiotoper som berör avdelningarna 57, 69, 70 och 78 i skogsbruksplanen. Höga naturvärden finns registrerade i avdelning 49, 57, 75,81 samt som ett punktobjekt i avdelning 24 (källa: Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Det finns forn- och kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: Riksantikvarieämbetet). De består av lämningar från torpställena Hagtorpet och Johanneslund.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 708 400 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss