fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet om 135 ha, Vena

Utgångspris

12 250 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 8 Nov

Visning

  • Skog och mark kan besökas på egen hand, dock ska hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.
    Undvik att besöka fastigheten från 8 oktober till 17 oktober på grund av älgjakt under vecka 41.
    Anmälan till visning av stugorna görs till mäklaren.

    Gå på virtuell visning med hjälp av Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
139,9 ha
Skogsmark
117,6 ha
Skogsimpediment
2,9 ha
Åkermark
12,4 ha
Övrigmark
1,3 ha
Småhusmark lantbruk
0,3 ha
Vatten
5,4 ha
Virkesförråd
17 167 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Hultsfred Vederhult 5:1 och Träda 1:6

Adress

Vederhult Kurehorva 57793 Vena

Om fastigheten

Vederhult 5:1 och Träda 1:6.
Vid byn Vederhult finner du dessa fastigheter med 118 ha skogsmark och 12 ha åkermark samt två enklare fritidshus med sjöläge. Träda 1:6 består av ca 8,6 ha skogsmark och kan ev förvärvas separat. Skogsmarken finns i ett sammanhängande område. Åkermarken finns samlad i rejäla skiften. Virkesförrådet är cirka 17 150 m³sk varav 11 100 m³sk är S1– och S2 skogar. Medelbonitet om 6,4 m³sk. Andelen yngre och medelålders skog med god tillväxt är hög. Strand i tre sjöar samt i Virån. Goda jaktmöjligheter.

Utgångspris: 12 250 000 kronor.

Försäljningssätt: Bud senast 2021-11-08.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Timmerstugan

1-plans timrad sommarstuga rest på plintar. Byggnaden har plåttak. El från solcellspanel och batterier. Spis och kylskåp drivs av gasol. Eldstad finns, ej kontrollerad. Sommarvatten från grävd brunn. Stugan är belägen cirka 70 meter från strandkanten av sjön Stora Hjältan. En mindre övernattningsstuga med timrad stomme finns i anslutning till sommarstugan.
Stugan är muntligen uthyrd under år 2021 och år 2022.

Röda stugan

Sommarstuga i ett plan med allrum och kök. Fint belägen med en mångfald av olika slags lövträd runt omkring och endast omkring 50 meter från strandlinjen i sjön Stora Hjältan. Byggnadens yttermått är cirka 5 x 7 meter exkl veranda. Ej el eller vatten i stugan. Eldstad finns, ej kontrollerad.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Ludvig & Co, Mattias Johansson, i juni 2021.
Fastigheten utgörs nästan uteslutande av skogsmark.
Boniteten är överlag relativt god, den varierar och här finns marker lämpade för tall, gran och löv.
Virkesförrådet är 17 167 m³sk vilket motsvarar 146 m³sk per ha. En relativt stor del av förrådet är tallskog, 61 %.

En förhållandevis stor andel av skogen är ungskog yngre än 20 år samt medelålders skog med god tillväxt.
Skogsarealen i huggningsklasserna S1 och S2, äldre skog, är 38 ha.
Se skogsbruksplanen för mer detaljerade uppgifter.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvård

Säljarna ombesörjer plantering av kalmarken, huggningsklass K1, avdelningarna 11, 16, 28, 34 och 47.
Markberedning och plantering planeras att utföras under våren 2022.
Ungskogen i avdelningarna 8, 19, 36 och 44 har röjts efter att skogsbruksplanen upprättades.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade.
Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åkermark

12,4 ha åkermark enligt skogsbruksplanen. Marken ligger väl samlad i större skiften med få brukningshinder. För närvarande odlas i huvudsak vall, grönfoder och spannmål. Åkerarealen har goda brukningsmöjligheter där jordarten varierar från fastmarksjordarter med viss lerhalt till mer sandiga jordar. Åkermarken är utarrenderad via skriftliga avtal.

Arrende/nyttjanderätter

Åkermark om ca 12 ha är utarrenderad via två skriftliga 3-åriga avtal med automatisk förlängning om 3 år i sänder.
Uppsägning ska ske senast 8 månader före arrendetidens utgång. För vidare information om samtliga villkor kontakta mäklaren.

Stödrätter

EU-stödrätter finns och tillhör jordägaren. De är nu utlånade till arrendatorn, ska återlämnas vid arrendets upphörande.

Forn- och kulturlämningar

I avd 64 och 73 finns bebyggelselämningar efter torpen Rosenborg och Dalhem. I avd 4 finns en fossil åker registrerad. I avd 4 och 65 finns rester efter tjärdal, kolbotten och kolarspis. I avd 7 finns rösen troligen från bronsåldern. Igelhults kyrkväg går genom fastigheten i avd 65. Dessa är kultur/fornlämningar registrerade hos Riksantikvarieämbetet.

Naturvärden

Det finns inga registrerade höga naturvärden eller nyckelbiotoper.

Jakt

Jakträtten följer fastigheten och tillfaller köparen på tillträdesdagen.
Goda jaktmöjligheter på framförallt kronvilt / kronhjort, vildsvin, rådjur och älg.
Ingår idag i ett jaktlag ihop med flera fastigheter (Östrahult) samt i ett älgskötselområde.

Fiske

Fiskemöjligheter finns i sjöarna Stora Hjältan, Stora Långgöl, Åsättern samt i Verån. Kräftfiske i Verån.
Säljarna önskar förbehålla sig rätt till fiske i Stora Hjältan och i Verån.

Vägar

Fastighetens vägar ger tillgänglighet till skogsbruket.
Köparen övertar fastighetens andelar i befintliga skogsbilsvägar och vägsamfälligheterna Träda, Vederhult och Bredvik.

Lönnebergaleden

Vandringsleden passerar fastighetens södra del. I anslutning till vandringsleden och nära fastigheten finns en fin utsiktsplats/rastplats intill Stora Långgöl. Vandringsleden har rättighet att bibehållas och skötas/röjas inom fastigheten.

Fastighetsbildning

Vid en eventuell försäljning i delar behöver områdena bilda egen fastighet genom avstyckning eller överföras till av köparen ägd fastighet via fastighetsreglering. Köparen och säljaren ansvarar för ansökan om fastighetsbildning, köparen står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Träda 1:6 är redan en egen fastighet bestående av ca 8 ha skogsmark och behöver alltså inte avstyckas för att kunna förvärvas separat.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan komma att krävas för fysisk person.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock ska hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.
Undvik att besöka fastigheten från 8 oktober till 17 oktober på grund av älgjakt under vecka 41.
Anmälan till visning av stugorna görs till mäklaren 070-252 84 52.

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.

Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om var du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt.

I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Servitut

Det kommer upprättas ett servitut gällande rätt till markområde för att bibehålla/förnya befintligt avlopp och infiltrationsanläggning till förmån för Vederhult 5:4.

Områdesbeskrivning

Lönnebergaleden
Leden tillhör Sveriges nät av låglandsleder och är därför markerad i orange färg. Vandringen är mycket varierande med små toppar, fina utsikter och djupa trollskogar. Du vandrar på gamla kyrkvägar, passerar hembygdsparker och en del minnesmärken. Vandringsleden går genom ett levande jordbrukslandskap, genom skogar och förbi sjöar. Källa: www.visithultsfred.se/lonnebergaleden

Igelhults kyrkväg
Vägen går från Igelhult till Vena kyrka. Vägen var enligt ortsbefolkningen den viktigaste förutom gamla häradsvägen (N om nuvarande landsvägen mellan Vena och Kristdala). Längs kyrkvägen finns en mängd platser med tradition och sägner bundna till sig. Källa: Riksantikvarieämbetet

Vägbeskrivning

Vederhult ligger längs vägen mellan Vena i Hultsfreds kommun och Kristdala i Oskarshamns kommun. Se även bifogade kartor. Ta även hjälp av vår gårdskarta med skogskarta inklusiver gps-funktion.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 165 250 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 8 Nov

Utgångspris: 12 250 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter