fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet om 100 ha i Gnosjö kommun

Prisidé

8 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 25 okt

Visning

  • Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med undertecknad fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.
    Obs! Se till att stänga grindar då det tidvis går betande djur vid infarten till fastigheten!

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
100,6 ha
Skogsmark
95,6 ha
Myr/kärr/mosse
4,2 ha
Inägomark
0,2 ha
Väg och kraftledning
0,6 ha
Virkesförråd
10 153 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

GNOSJÖ SUNNERBO 2:4

Om fastigheten

Barrdominerad framtidsfastighet med tillväxande skog och välutbyggt vägnät belägen mellan Gnosjö och Kulltorp. Välskötta skogar och bra arrondering. Fastigheten ligger samlad i ett skifte om totalt 100,6 varav 95,6 ha produktiv skogsmark med väletablerade tillväxande ungskogar och gallringsskogar av gran- och tall samt äldre avverkningsbar skog och nyetablerade plantungskogar. Virkesförrådet uppskattas till 10 153 m³sk vilket ger ett medelförråd om 106 m³sk/ha och med en medelbonitet beräknad till 8,4 m³sk per ha och år.
Fastigheten säljs via skriftligt budförfarande med prisindikation om 8milj. SEK.
Sista dag för skriftligt bud 2021-10-25.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Sunnerbo är en rejäl skogsfastighet med bra arrondering som omfattar 95,6 ha produktiv skogsmark. Skogen är välskött och har sin övervikt mot väletablerade och växande ungskog. Bra drivningsförhållanden och väl utbyggt vägnät inom fastigheten gör tillgängligheten mycket god.
Virkesförrådet uppgår till 10153 m³sk, enligt skogsbruksplan upprättad i april 2021. Detta gör att Sunnerbo idag har ett genomsnittligt virkesförråd på 106 m³sk/ha. Boniteten uppgår till 8,4 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten under planperioden är 493 m³sk/år. Trädslagsfördelningen är gran 80 %, tall 17 %, björk 3 %. Informationen är hämtad ur bifogad skogsbruksplan.

Jakt

Jakträtten är upplåten till 2026-06-30.

Fiske

Fastigheten har del i fiskesamfälligheten Gnosjö Sunnerbo FS:11 som avser samfällt fiske i Sunnerbosjön, Yttergöl m.m. Andel i samfälligheten är 1/6-del

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en registrerade fornlämning i form av torplämning (avd 39 skogsbruksplanen). Källa: SeSverige

Naturvärden

På fastigheten finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade. Källa: SeSverige

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Försäljningssätt

Fastigheten säljs genom budgivning.
Bud skall inges skriftligen via post eller e-post (dan.gustavsson@ludvig.se) och lämpligast på bifogad blankett. Därtill skall bankreferens eller motsvarande lämnas. Eventuella villkor från budgivare skall framgå av budet.

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att efter budtidens utgång kan säljaren välja bort en budgivare eller att anta något av de inkomna buden. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att inbjuda till slutbudgivning mellan de, av säljaren godkända budgivarna som inkommit med bud och som önskar deltaga.

Köparen förbinder sig att avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i skogsområdet (friskrivningsklausul). Säljaren friskriver även sig från allt ansvar från lämnade areal och volymsuppgifter i upprättad skogsbruksplan.

Fastigheten säljs i befintligt skick.

Kostnader för lagfart och stämpelskatt skall betalas av köparen.

I samband med upprättande av köpeavtal skall köparen erlägga handpenning om 10% av köpeskillingen. Resterande del av köpeskillingen skall erläggas på tillträdesdagen.

Äganderätten till fastigheten övergår till köparen på tillträdesdagen efter full slutlikvid erlagts mot kvitterat köpebrev . Säljaren bär eventuell avkastning från fastigheten fram till tillträdesdagen.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/ . Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 25 okt

Prisidé: 8 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter