fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet Nybro 84 ha

Högstbjudande

8 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 20 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
83,9 ha
Skogsmark
79,6 ha
Skogsimpediment
2,7 ha
Övrigmark
1,3 ha
Vatten
0,3 ha
Virkesförråd
13 700 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

NYBRO LILLAVERKE 2:8, 2:17 m.fl

Om fastigheten

Fastigheten Lillaverke 2:8 m.fl har en areal om 84 ha och består av skiften med goda förutsättningar för skogsbruk och skogsskötsel.
Totalt virkesförråd 13 700 m³sk varav nästan 8 000 m³sk är S2 – skog.
Medelbonitet 7.7 m³sk/ha.
Jaktmöjligheter aktuellt jaktår samt kräftfiske i Hagbyån.

Utgångspris: 8 000 000 kronor.
Bud senast: 2021-10-20.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Fastighetens skogstillstånd redovisas i bifogad skogsbruksplan där fältinventeringen är
utförd av Ludvig & Co, Mattias Johansson i juli 2021.

Fastighetens skogsareal ligger samlade i tre skiften.
Goda förutsättningar för skogsproduktion och skogsskötsel.
Medelbonitet på 7.7 m³sk/ha.

Totalt virkesförråd på 13 700 m³sk vilket ger 172 m³sk/ha skogsmark.

Barrdominerande och förvaltade skogsbestånd
där virkesförrådet finns i samtliga huggningsklasser.
Stor del av skogsinnehållet finns i huggningsklassen S2, 7 900 m³sk.
Skogsbilvägnätet ger tillgänglighet till skiftena och är
underhållet i flera delar.
Viss del av markinnehavet gränsar till Hagbyån.
Grot/ris vid bilväg tillfaller säljaren.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade.
Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Vägar

Fastighetens vägar ger bra tillgänglighet till skogsbruket.

Jakt

Jakten blir tillgänglig för ny ägare hösten 2021.
Goda jaktmöjligheter för älg, rådjur och vildsvin.

Vatten/Fiske

På fastigheten finns mindre vattenareal genom gräns till Hagbyån.
Möjligheter till kräftfiske.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan komma att krävas för fysisk person.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns stenmurar dessa räknas som kultur/fornlämningar.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildningskostnader, lantmäterikostnader och lagfartskostnader betalas av köparen.
Köparen skall tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid en eventuell förrättning.
Delförvärv förutsätter att köparen äger fastighet taxerad som lantbruksenhet.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.
Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt.
Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick.
Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten.

Visning

Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av skog och skogsmark.
Sedvanlig hänsyn till skog och jakt.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 61 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast ons 20 okt

Högstbjudande: 8 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter