fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet, Mörviken Duved

Högstbjudande

4 500 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 28 jun

Anmäl intresse

  • Kolbindning 87 ton/ha

Om fastigheten

Obebyggd granskogsdominerad skogsfastighet som med sin närhet till Åre och Duved ligger i ett för jakt- och friluftsliv mycket attraktivt och populärt område.
Förmedlingen avser del av fastighet och försäljningen består av stamfastighetens östra skifte vilket sträcker sig från Gevsjön i norr och söderut över Djupdalen.

Total areal om 149,7 ha varav 88,3 ha produktiv skogsmark med en för området god bonitet om 3 m³sk/ha. Totalt virkesförråd om 9 420 m³sk där 6 068 m³sk utgörs av äldre skog.
Fastigheten är kolbindningsdeklarerad och binder enligt skogsbruksplanen 1,28 ton/ha/år.

Fastigheten försäljs genom skriftlig anbudsgivning med en prisidé om 4.500.000 kr. Mer om detta finns att läsa i fastighetsinformationen.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

ÅRE MÖRVIKEN 2:40. Östra skiftet.

Adress

Gevsjön Duved

Totalareal
149,7 ha
Tomtområde
149,7 ha
Virkesförråd
9 420 m3sk
Total tillväxt/år
256 m3sk
Kolbindning/ha
87 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av PF-planer, Folke Lindblom.
Fastigheten har en total areal om 149,7 ha varav 88,3 ha produktiv skogsmark. Enligt skogsbruksplanen finns ett virkesförråd om 9 420 m³sk, fördelat på 87 % gran och 13 % löv och med en medelbonitet om 3 m³sk/ha/år.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder på fastigheten, dock kan det finnas skogsvårdsåtgärder som behövs för beståndens fortsatta utveckling. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga skogsvårdsåtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår idag i Böle jaktlag om ca 2000 ha där det jagas älg- och småvilt.
Observera att det är upp till en köpare att ansöka om att fortsatt få ha marken ansluten till jaktlaget då överenskommelserna görs årsvis.

Fiske

Inget fiske medföljer i försäljningen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerad forn-och kulturlämningar på fastigheten. (Källa:SeSverige)

Naturvärden

Det finns ett mindre område med sumpskog registrerat på fastigheten. Inga registrerade nyckelbiotoper finns på fastigheten.
(Källa: SeSverige)

Kolbindning

Brukandet av skogen på ett långsiktigt och hållbart sätt gör ofta en stor klimatnytta. Vi använder pcSKOG:s beräkning av skogsfastighetens kolbalans. Den produktiva skogsmarken binder enligt skogsbruksplanen årligen 113 ton kol totalt eller 1,28 ton kol per hektar. Den totala mängden bundet kol i skog och skogsmark uppgår till 7 717 ton vilket motsvarar 28 278 ton CO2e.

Vägar

En köpare övertar fastighetens andelar i befintliga vägar.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Åre kommuns glesbygd.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig anbudsgivning med en prisidé om 4.500.000 kr.
Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna skriftliga anbud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan anbudsgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt anbud ska vara Ludvig & Co tillhanda senast 2023-06-28. Antingen via post till Ludvig & Co Fastighetsförmedling, Mikael Sillerström,
Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, märk kuvertet med "Mörviken 2:40" eller mail till mikael.sillerstrom@ludvigfast.se.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annat avtalats. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalats. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Välkommen ut i skogen

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 28 jun

Högstbjudande: 4 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter