Skogsfastighet

Skogsfastighet Mönsterås 110 ha

Högstbjudande

5 600 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 22 mar

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
114,2 ha
Skogsmark
69,0 ha
Skogsimpediment
38,9 ha
Åkermark
0,1 ha
Betesmark
1,0 ha
Övrigmark
0,8 ha
Vatten
4,4 ha
Virkesförråd
9 175 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Mönsterås Fliseryds-Boda 2:2

Adress

Fliseryds Boda

Om fastigheten

Skogsfastighet i Mönsterås kommun 110 ha.
Talldominerad skogsareal i ett skifte med 9 200 m³sk, stor andel S2 – skog.
Jakt. Inga byggnader.

Utgångspris: 5 600 000 kronor.

Bud senast: 2021-03-22.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Mönsterås Fliseryds – Boda är beläget 10 km sydväst om Oskarshamn.
Fastigheten består av ett skifte talldominerad skogsmark. Markskiftet har en skogs- och
landareal om 110 ha, skogsarealen har tall som huvudträdslag.
Totala virkesförrådet är 9 175 m³sk vilket ger 133 m³sk/ha.
Stor andel av skogsinnehållet är skog som är äldre än 100 år, hög andel i huggningsklassen S2, slutavverkningsbar skog.
Holmen AB har skött skogsbruket tillsammans med ägaren.
De flesta föryngringsbestånden är bra och man har förvaltat skogsvården med gott resultat.
Fastigheten har en vattenareal om 4 ha.

Reviderad skogsbruksplan utförd av Skogsfirma JR Skog på uppdrag av ägare och Holmen AB.

På fastigheten finns inget vattenskyddsområde.
Stensjön med flera sjöar är vattenområden som påverkar området.
Sannolikt har flera sjöar sänkts en gång i tiden så myrmarker har skapats.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade.
Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Övrig landareal

Cirka 1 ha, f.d inäga.

Jakt/vatten

Jakten är tillgänglig för den nya köparen fr.o.m 2021-07-01.
Sedvanliga jaktmöjligheter på älg, rådjur och vildsvin.
Fastigheten gränsar till vatten. Cirka 4 ha vattenareal. Gräns till Stensjön.

Vägar

Fastighetens vägar ger tillgänglighet för skogsbruket.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan komma att krävas för fysisk person.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Forn- och kulturlämningar

På flera avdelningar på fastigheten finns stenmurar och odlingsrösen, dessa räknas som kultur/fornlämningar.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildningskostnader, lantmäterikostnader och lagfartskostnader betalas av köparen.
Köparen skall tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid en eventuell förrättning.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.
Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt.
Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick.
Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten .

Visning

Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av skog och skogsmark.
Sedvanlig hänsyn till skog och jakt.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 37 500 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 22 mar

Högstbjudande: 5 600 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter