fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet mellan Floåsens naturreservat och Långsfjället

Utgångspris

1 550 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

  • Ny

Om fastigheten

35 ha produktiv skogsmark i ett skifte samt fem småskiften vid Storflon. Virkesförråd om ca 2 800 m³sk med beräknad bonitet 3 m³sk/ha/år. Fjällnära läge med närhet till Grövelsjön, Långfjället och Idre. Jakträtt inom Särna-Idre Besparingsskog medföljer. Fiske inom ett stort fiskeområde i norra Dalarna.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

ÄLVDALEN FLOÅSEN 20:7

Totalareal
41,8 ha
Skogsmark
35,2 ha
Myr/kärr/mosse
5,7 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Övrigmark
0,5 ha
Vatten
0,2 ha
Virkesförråd
2 815 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Arealuppgifter

Areal enligt fastighetutdrag: 40,13 ha
Areal enligt fastighetskartan: 41,41 ha
Areal enligt skogsbruksplan: 41,8 ha

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättat av DSK Skog AB. Fältinventering gjordes 2004 och därefter har fastighetsgränser och avdelningsgränser justerats efter nyare ortofoton och digitala gränser från Metria. Planen är uppdaterad med Skogsstyrelsens laserskannade skogliga grunddata från 2014 och en framskriven och uppdaterad med utförda åtgärder till och med 2021 i programmet PC Skog.

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken ca 35 ha.
Virkesvolymen är uppskattad till ca 2 800 m³sk, varav ca 500 m³sk är avverkningsbart. Trädslagsfördelning 46 % tall, 50 % gran och 4 % björk. Beräknad medelbonitet 3 m³sk/ha/år och medeltal 80 m³sk/ha. Av den produktiva skogsmarken är ca 14 ha föreslagna som NO-bestånd
(naturvårdsmål orört) och består till största delen av gles, lågproduktiv fjällbarrskog med fjällbjörksbuketter. Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter.
Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden och forn- eller kulturlämningar

Vid kontrolltillfället berördes fastigheten inte av några registrerade nyckelbiotoper, höga naturvärden eller sumpskogar. (Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor).
Det finns inga registrerade forn- eller kulturminnen på fastigheten. (Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hittainformation/fornsok)

Jakt

Fastigheten är ej intagen i Särna-Idre ÄSO. På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgkalvar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden är begränsad till fem dagar. Småviltsjakt bedrivs som enskild jakt på fastigheten.

Det medföljer jakträtt i Särna-Idre Besparingsskog.
Mer information och kontaktuppgifter på hemsida http://www.besparingsskogen.se/sarna-idre/verksamhet/jakt-fiske/.

Fiske

Fastigheten ligger inom Särna-Idre Fiskevårdsområdesförening (FVOF). Kontaktperson Evert Spånberg.

Fiskevårdsområdet omfattar ett stort fiskeområde i norra Dalarna med bl.a Österdalälven, Storån, Grövlan,Sörälven, Fuluälven m.fl.
Sjöarealen är ungefär 6000 ha och de större strömvattnen är sammantaget cirka 17 mil.

Mer information på hemsida http://www.sarnaidrefvo.se.
Fiskekort via https://www.fiskekort.se/.

Älvdalen Särna-Idre besparingsskog

Fastigheten har del i Älvdalen Särna-Idre besparingsskog som lämnar bidrag till bl.a. markberedning, plantering och röjning. Mer om Särna- Idre besparingsskog finns att läsa på www.besparingsskogen.se/sarna-idre/

Vägar

Fastigheten har inte del i någon vägsamfällighet. Enskilda vägar på fastigheten sköts av Särna-Idre Besparingsskog.

Samfälligheter

Fastigheten har del i
ÄLVDALEN FLOÅSEN S:3 Procent 0,9267
Samfällighet ÄLVDALEN FLOÅSEN S:4 Procent 0,9267
Samfällighet ÄLVDALEN FLOÅSEN S:6 Procent 0,9267
Samfällighet ÄLVDALEN FLOÅSEN S:7 Procent 0,9267
Samfällighet ÄLVDALEN SÄRNA-IDRE BESPARINGSSKOG S:1 Procent 0,03684
Samfällighet ÄLVDALEN FLOÅSEN FS:9 Procent 0,926
Någon vidare utredning av ovanstående samfälligheter har inte gjorts då de bedöms ha ett oansenligt värde.

Rättigheter och belastningar

Fastigheten belastas av en ledningsrätt för teleledning och ett inskrivet avtalsservitut gällande elledning och nätstation.

På skifte 6 står en timmerbyggnad ca 30 meter från älven. Ägaren till byggnaden säger att tidigare ägare till Floåsen 20:7 muntligen medgett rätt till uppförandet någon gång under 1950 talet.

Inteckningar

Totalt intecknat belopp 1 000 000 SEK. Fastigheten säljs obelånad och inteckningarna överlåtes på köparen vid tillträdet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygdsområde. För privat/fysiska personer tas en avgift ut om 4 600 kr. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen.

Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Tillträde

Tillträde sker inom 14 dagar från att förvärvstillstånd beviljats, om inget annat avtalats. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 000 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter