Lantbruk

Skogsfastighet med sjöläge, Vingåker 74 ha

Högstbjudande

7 200 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 15 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
74,3 ha
Vattenområde
7,5 ha
Tomtområde
66,8 ha
Virkesförråd
6 700 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VINGÅKER KUBBETORP 1:3 , Ölångsstugan 1:1

Adress

Ölångsstugan

Om fastigheten

Fastighet om totalt ca 74 ha med ett fantastiskt läge vid sjön Västra Vitten. Den välskötta skogsmarken omfattar ca 49,6 ha och virkesförrådet är bedömt till ca 6 700 m³ sk och domineras av yngre gallringsskog med en hög tillväxt. Vid Melhult finns två ekonomibyggnader som bland annat håller slaktbod med styckrum, kylrum samt fikarum. Mycket god tillgång på främst dovvilt och vildsvin. Övrigt jaktbart vilt är älg, rådjur samt kronvilt. Åkermarken omfattar ca 13 ha och till fastigheten hör även 7,5 ha av Västra Vitten.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Ekonomibyggnader

Slaktbod & Magasin
Äldre ekonomibyggnad med en funktionell slaktbod med kylrum, isolerat fikarum och styckrum med varmvattenberedare. Byggnaden har en höskulle och vid den norra gaveln finns garage/vagnslider. Stomme i liggande timmer och tak av plåt.

Loge
Träkonstruktion med tak av tegel, byggnaden är i stort behov av underhåll alternativt rivning.
En bit ut i åkermarken finns en mindre ekonomibyggnad i sämre skick, träkonstruktion under tak av plåt.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Erik Hansson, Ludvig & Co, inför försäljningen. Enligt inventeringen omfattar skogsmarken ca 49,6 ha med ett virkesförråd om totalt ca 6 700 m³ sk varav ca 750 m³ sk har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning (G2, S1 och S2-skog). Virkesförrådet domineras av gran- och lövskog och fastighetens medelbonitet är beräknad till 7,3 m³ sk per ha. Skogsmarken har en tyngdpunkt av skog i åldersklassen 20 till 30 år.

Se detaljerade uppgifter i bifogad skogsbilaga.

Skogsvård

Fastighetsägaren har marberett avdelning ​22 och kommer att plantera området under maj månad.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Jakt och fiske

Fastighetens omväxlande marker utgör en god viltbiotop. Markerna har en kraftig stam av dovhjort samt tillgång till vildsvin, rådjur och älg med mera. Fastigheterna är med i södra Vingåkers älgskötselområde (ca 24 000 ha).

Fiskerätt på eget vatten i sjön Västra Vitten, som håller kräftor, samt fiskerätt i del av Örlångssjön (gäller Kubbetorp 1:3).

Åkermark

Arealen åkermark uppgår enligt skogsbruksplanen till 12,9 ha och stödberättigad areal enligt SAM-ansökan är 12,21 ha. Marken är tillgänglig för köparen på tillträdesdagen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns en kulturlämning i form av ett röjningsröse i delar av avdelning 17 i skogsbruksplanen (källa: Riksantikvarieämbetet).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller biotopskydd finns registrerade på fastigheten (Källa: Skogsstyrelsen).

Oppunda häradsallmänning

Fastigheterna har sammantaget 0,38889 mantal i Oppunda Häradsallmänning. Fastigheternas genomsnittliga utdelning under den senaste femårsperioden uppgår till i genomsnitt ca 1 500 kr/år.

Vägar

Fastigheten har del i tre vägsammfälligheter avseende tillfartsvägar.

Förhandsbesked bygglov

Säljaren har ansökt (2020-05-08) om ett förhandsbesked om bygglov vid Linblomsudden.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 462 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter