Lantbruk

Skogsfastighet med sjöläge intill Siljan

Utgångspris

3 600 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 2 Dec kl 14:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
87,3 ha
Väg och kraftledning
0,9 ha
Åkermark
4,3 ha
Betesmark
0,2 ha
Skogsmark
81,4 ha
Skogsimpediment
0,5 ha
Virkesförråd
11 293 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

MORA GARSÅS 97:1

Om fastigheten

Nu har du chansen att bli ägare till en lättillgänglig bärkraftig skogsfastighet om fem skiften, varav ett intill Siljan och två skiften norr om Garsås, samt två åkermarksskiften inne i byn. Fastigheten omfattar ca 87 ha, varav ca 81 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 11 300 m³sk. Stor andel avverkningsmogen skog. Fastighetens medelbonitet är uppskattad till ca 5,4 m³sk/ha och år. Jakträtt inom Garsås viltvårdsområde om ca 2 600 ha.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På Ludvig & Co,s hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit"
för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta
mobiltelefoner.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättad 2020 av DSK Skog AB. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 87,3 ha, varav 81,4 ha är klassad som produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 11 293 m³sk, varav ca 3 500 m³sk uppnått slutavverkningsbar ålder. Medelboniteten är uppskattad till 5,4 m³sk /ha och år.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar inte för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga natur- eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på markområdet enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Jakträtt inom Garsås viltvårdsområde om ca 2 600 ha. Kontaktperson för jakten är Katarina Bengtsson 070 3542155

Fiske

Fastigheten ligger inom Mora-Våmhus fiskevårdsområde. Mer om fisket finns att läsa på http://mvfvof.se/.

​Strandsamfällighet

Strandmarken mellan fastigheten och vattnet utgörs av en samfällighet (Mora Garsås S:8) som fastigheten äger med 4,2161 procents andel.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare om auktion skett. Vid sluten budgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Besiktning och undersökningsplikt

Inga visningar kommer att arrangeras. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person

Fastighetsbeskrivning

Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 2 Dec kl 14:00

Utgångspris: 3 600 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter