fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet med jakträtt inom VVO på 20 000 ha

Säljs via anbudsförfarande

4 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 12 jun

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev. pågående jakt och liknande.

    Det här skogsskiftet har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Anmäl intresse

Om fastigheten

Här finner du en fastighet med skog, fjäll och jakträtt inom viltvårdsområde på hela 20 000 ha!
Fastigheten Glöte 8:22 är en obebyggd skogsfastighet om 290 ha, belägen i Glöte mellan Linsell och Lofsdalen i Härjedalens kommun.
Fastigheten består av två skiften där det ena är beläget väster om Lofssjön och sträcker sig upp mot Häggingsfjället som erbjuder storslagen natur och fina jaktmarker. Det andra skiftet är beläget från Glöte by och upp mot Glötesvålen där den etablerade vindkraftsparken ger ett årligt arrende.
Fastigheten har ca 100 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 6 200 m3sk.
Jakträtt inom Glöte viltvårdsområde vilket ger möjlighet till jakt på hela 20 000 ha.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN GLÖTE 8:22

Adress

GLÖTE 8:22

Totalareal
290,0 ha
Skogsmark
100,0 ha
Skogsimpediment
35,7 ha
Berg/hällmark
1,4 ha
Inägomark
0,6 ha
Väg och kraftledning
0,8 ha
Övrigmark
150,6 ha
Vatten
0,9 ha
Virkesförråd
6 204 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av PF Planer september 2022.
Fastigheten har en total areal om 290 ha varav 100 är produktiv skogsmark.
Virkesförrådet är bedömt till 6 204 m3sk och utgörs av 34% gran, 32% contorta, 31% tall samt 3% löv.
På den produktiva arealen finns en tyngdpunkt av skog i tillväxtålder där ca 23% av arealen består av skog i ålder runt 30 år.
Ca 900 m3sk av virkesförrådet finns inom huggningsklass S2.
För ytterligare skogsuppgifter se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.
Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter.
Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvård

För närvarande finns inga eftersläpande lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Glöte Viltvårdsområde som omfattar en total areal om ca 20 000 ha.
Området utgörs av varierande marker i skogs- och fjällmiljö.
Jakten på småvilt inkl. björn bedrivs på hela arealen.
Älgjakten inom området är indelad i 5 olika älgjaktslag.
Ägare till fastigheten har rätt till del i viltvårdsområdet enligt gällande stadgar.
Jakträtten övergår till köparen 2023-07-01 om inget annat avtalas på tillträdesdagen.
Mer info kring Glöte viltvårdsområde finns via länk under "dokument & handlingar" samt infoblad.

Fiske

Fastigheten ingår i Lofsdalen-Glöte fiskevårdsområde.
Lofsdalen-Glöte fiskevårdsområde är ett cirka 50 000 hektar stort område där fjällbäckar, tjärnar och sjöar oftast ligger helt ostört i natursköna områden. Området erbjuder ett varierat utbud av fiskemöjligheter för både sommar- och vinterfiske.
Se mer info om fiske i området via länk under "dokument & handlingar" samt infoblad.

Vägar

Fastigheten har andelar i Röragssjöarnas vägsamfällighetsförening samt Glöte vägsamfällighetsförening.

Vindkraft

Fastighetens norra del är belägen i anslutning till Glötesvålens vindkraftspark. Anläggningen togs i drift 2014 och består av 30 st vindkraftverk.
På aktuell fastighet finns inget verk placerat men berörs av vindkraftsområdet och dess vindupptagningsområde.
Fastigheten har ett arrendekontrakt tecknat med Glötesvålens Vind AB t.o.m. 2039-12-31.
För mer information kring avtal och arrendeintäkter, kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Naturvärden och forn- eller kulturlämningar

På fastigheten finns två registrerade nyckelbiotoper: Nordiåsen om 0,3 ha (avd 13) samt SV. Häggingsåsvallen 19,7 ha (avd.4,5,6).
I övrigt finns idag inga ytterligare registrerade kulturlämningar, fornlämningar, höga naturvärden eller nyckelbiotoper på fastigheten (källa: Fornsök, SeSverige).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommuns glesbygdsområde.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen Jämtland.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.
Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co Fastighetsförmedling AB förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftligt anbud. Prisidé 4 000 000 SEK. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna skriftliga anbud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan anbudsgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.
Skriftligt anbud ska vara Ludvig & Co Fastighetsförmedling tillhanda senast 2023-06-12.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren. En köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till friluftsliv, ev. jakt samt intilliggande fastighetsägare.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet med GPS så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält för att få information från skogsbruksplanen.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Avstyckning

Ett område om ca 1 500 kvm är undantaget från försäljningen. Detta gäller tänkt tomtavstyckning vid Häggingsåsvallen. Nuvarande ägare ansvarar för att ansökan om avstyckning skickas in till Lantmäteriet. Karta över tänkt avstyckning finns som bilagd handling.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast mån 12 jun

Säljs via anbudsförfarande: 4 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter