Skogsfastighet

Skogsfastighet med intäkt från Vindkraft, Kristinehamn

Högstbjudande

1 700 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 15 feb kl 16:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
33,6 ha
Skogsmark
28,5 ha
Myr/kärr/mosse
1,7 ha
Skog med restriktion
3,1 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Virkesförråd
2 480 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KRISTINEHAMN LÅNGMARKEN 2:3, 2:7 samt 2:17

Adress

Vassgårda 68191 Kristinehamn

Om fastigheten

Obebyggd skogsmark strax norr om Kristinehamn vid Långmarken, Vassgårda. Markerna berörs av Långmarken Vindkraftpark och erhåller årlig arrendeintäkt från denna. I försäljningen ingår tre fastighetsbeteckningar som tillsammans omfattar 33,6 hektar mark varav 28,5 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd enligt nyupprättad skogsbruksplan bedömt till ca 2 500 m³sk. och samtliga områden ligger i anslutning till väg. Jakten organiseras inom Viltvårdsområde som ingår i Älg- och Kronskötselområde. Här är en fin möjlighet för den som kanske är förstagångsköpare av skog där man för en rimlig summa kan förvärva mark där det dessutom finns ett kassaflöde som bidrar till eventuella räntekostnader. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym. Detta är också ett bra sätt för att hitta till och runt på fastigheten.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i januari 2021 av Erik Kumm Skog & Ekonomi.
Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 28,5 ha med ett totalt virkesförråd om 2 480 m³sk varav större delen utgörs av gallringsskog i huggningsklass G1. Beräknad medelbonitet är 5,8 m³sk/ha och årlig tillväxt 153 m³sk/år i medel under planperioden. Virkesförrådet är i medeltal 87 m³sk per hektar med en trädslagsfördelning där 54% utgörs av tall, 21% gran och 25% löv. Avverkningsförslag under planperioden (2021-2030) avser gallring på 8,7 ha, ca 312 m³sk.
Finns en äldre skogsbruksplan från Stora Enso där fältarbetet är utfört år 2014 som sedan ajourhållits och tillväxtberäknats utan fältbesök. Här är beräknat virkesförråd inklusive tillväxtår 2020 något högre, ca 2 700 m³sk. Se bilaga.

Skogsvård

För den här fastigheten är ungskogsröjning mest angelägna skogsvårdsåtgärd under närmaste kommande tioårsperiod. Enligt planen föreslås röjning på 11,1 hektar.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Vindkraft

I området finns en vindkraftspark med 8 st verk som går under benämningen "Långmarken Vindkraftpark" där Eolus Vind AB är projektör. Inget av verken är placerade direkt på markerna men Långmarken 2:3 samt 2:7 berörs och erhåller årlig arrendeintäkt från verk nr. 1-5 samt 8 i en redovisning och från verk nr 6 i en annan redovisning. Parken startades upp 2016 och första året med ersättning till markgrannar var år 2017, ersättning har sedan dess varit som följer: För år 2017 - 6 101 kr. För år 2018 - 21 196 kr. För år 2019 - 20 933 kr. Ersättningen erhålls mot faktura baserad på redovisning från Eolus Vind AB i början på året efter intjäningsåret.
Anläggningsarrendets avtalstid löper till 30 juni 2045.
Se bilaga "Avtal om Anläggningsarrende Vindkraftpark" för mer information.

Flera fastighetsbeteckningar

I försäljningen ingår tre fastighetsbeteckningar som ligger inom ett avstånd av 1,5 kilometer. Dessa är i samma ägares hand och bjuds ut till gemensam försäljning och säljs företrädesvis till en och samma köpare. För att se respektive fastighets läge hänvisas till bilagda kartor.

Jakt

Fastigheterna ligger inom Bergsjö Heden VVO som i sin tur ingår i Ölmans Älgskötselområde och Kronskötselområde. Hela Bergsö Heden VVO omfattar ca 2 500 ha och är uppdelat i två sektioner där Långmarken ingår i den södra sektionen som är på ca 1 440 hektar. Älgjaktlaget på södra sektionen består av ca 12-13 personer. Småviltjakt bedrivs också i lag för de som vill vara med i den sammanslutningen.

Fiske

Genom Långmarken 2:17 skär avrinningen från "Vassgårdasjön" på sin väg vidare ner mot Kristinehamn. Här är bl.a förekomst av Bäcköring samt kräftor.

Forn- och kulturlämningar

Inga fornminnen eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Naturvärden

På fastigheten finns nyckelbiotoper registrerade som berör avdelning nr 2 och 5. Det är vid Gubbmossen, Ärendebeteckning: N 165-2010 samt Östra Gubbmossen, Ärendebeteckning: N 3868-2002. Här vid Östra Gubbmossen är området även registrerat som Biotopskyddsområde med objekt id: 2009:419. Aktbeteckning 1781-p05/3.
(Källa: Skogsstyrelsen)

Planer, bestämmelser mm

På fastigheten Långmarken 2:3 finns registrerat Biotopskyddsområde. Se bifogat dokument 1781-P05-3

Förvärvstillstånd

Fastigheterna ligger inom distrikt Kristinehamn i Kristinehamns kommun. Detta räknas inte som glesbygdsområde varför en privatperson inte behöver ansöka om förvärvstillstånd inför ett köp. För juridiska personer gäller särskilda regler.

Visning

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym. Detta är också ett bra sätt för att hitta till och runt på fastigheten. Ingen särskild visning arrangeras utan objektet undersöks på egen hand, dock skall hänsyn tas till rågrannar, pågående jakt mm.

Tillträde

Tillträde sker efter överenskommelse med den slutlige köparen.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 15 feb kl 16:00

Högstbjudande: 1 700 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter