fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet med hög andel gallringsskog i Öravattnet, Ragunda

Högstbjudande

6 800 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 16 okt

Anmäl intresse

Om fastigheten

Obebyggd och välskött produktionsfastighet om ca 140 ha varav ca 120 ha är produktiv skogsmark. Tyngdpunkt på yngre högproducerande skogar där 83 % av arealen befinner sig i huggningsklassen G1.
Totalt virkesförråd om ca 17 800 m³sk med årets tillväxt inräknad samt med en bonitet uppskattad till 4,7 m³sk/ha/år.
Öravattnet 2:1, del av är en fastighet för den jakt- och fiskeintresserade samt för den som söker en stark förräntning av insatt kapital. Årlig tillväxt ligger i dag på ca 700 m3sk vilket borgar för en i framtiden god bestockning. Fastigheten står inför kommande perioder med större uttag av gallringsvolymer.

Fastigheten ingår i Mårdsjöns Viltvårdsområde som omfattar 9 126 hektar, vilket i sin tur ingår i Stuguns Älg- och Kronskötselområde.
Viltvårdsområdet är uppdelat i fyra sektioner/älgjaktlag med vardera ca 2 300 ha, älgjakt medges för en köpare i en av sektionerna.
Jakten efter övrigt vilt får dock bedrivas inom hela viltvårdsområdets areal om 9 126 ha.
All till fastigheten tillhörande jakt övergår till köparen på tillträdesdagen.

Fastigheten försäljs genom skriftlig anbudsgivning med en prisidé om 6 800 000 kr senast 16 oktober 2023.

Se gärna bifogad flygfilm.

För ev. ytterligare information kring fastigheten kontakta fastighetsmäklare Mats Kullström 063-15 71 60, mats.kullstrom@ludvigfast.se
alt. Alexandra Nilsson 063 – 15 71 19, alexandra.nilsson@ludvigfast.se

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

RAGUNDA ÖRAVATTNET 2:1

Adress

Öravattnet 2:1, del av

Totalareal
139,2 ha
Övrigmark
0,1 ha
Skogsmark
120,5 ha
Skogsimpediment
18,6 ha
Virkesförråd
17 185 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juli 2020 av Johan Landström som nu har tillväxt- och åtgärdsuppdaterats. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 120,5 ha med ett totalt virkesförråd om ca 17 185 m³sk, varav ca 13 250 m³sk är gallringsskog. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 4,7 m³sk/ha/år och har en årlig tillväxt om ca 700 m3sk. Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Mårdsjöns Viltvårdsområde som omfattar 9 126 hektar, vilket i sin tur ingår i Stuguns Älg- och Kronskötselområde.
Viltvårdsområdet är uppdelat i fyra sektioner/älgjaktlag med vardera ca 2 300 ha, älgjakt medges för en köpare i en av sektionerna.
Jakten efter övrigt vilt får bedrivas inom hela viltvårdsområdets areal om 9 126 ha.
All till fastigheten tillhörande jakt övergår till köparen på tillträdesdagen.

Fiske

Det är inte utrett huruvida fastigheten kommer att tilldelas fiskerätt i samband med lantmäteriförrättningen.
Oavsett om fiskerätt tilldelas därefter så har ortsbo möjlighet att lösa ett s.k. ortsbofiskekort till en årlig kostnad om 150 kr. Kortet gäller då inom hela Övre Ammeråns Fiskevårdsområde.

Fastighetsbildning

Utbjudet markområde kommer att avskiljas genom lantmäteriförrättning enligt bifogad karta för att bilda egen fastighet där säljaren svarar för lantmäterikostnaden. För en köpare som avser att fastighetsreglera markområdet in i sin egen fastighet står denne kostnaden för förrättningen.
Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att justeras vid förrättningen.

Vägar

Fastigheten har andelar i skogsbilvägar, men då fastigheten är föremål för avstyckning är andelarna i vägar ännu inte utredda.

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller bestånd med höga naturvärden registrerade hos SKS på fastigheten. (källa Se-Sverige)

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade hos SKS på fastigheten. (källa Se-Sverige)

Arealuppgifter

Avvikelser kan förekomma mellan officiell och uppgiven areal enligt skogsbruksplanen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Ragunda kommun men krävs alltid för juridisk person.
Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Försäljningssätt

Fastigheten säljs genom skriftligt anbud till en tänkt prisidé om 6 800 000 SEK. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt bud ska vara fastighetsmäklaren Mats Kullström, tel 063-157160, e-mail mats.kullstrom@ludvigfast.se tillhanda senast den 16 oktober 2023.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick , gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektsbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Den kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. De kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast mån 16 okt

Högstbjudande: 6 800 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter