fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet med hög andel gallringsskog i Hammarstrand

Högstbjudande

6 200 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 28 nov

Anmäl intresse

Om fastigheten

Fin skogsfastighet uppdelad i fem skiften om ca 146 hektar varav ca 138,9 hektar är produktiv skogsmark. Fastigheten är belägen söder om Hammarstrand i Ragunda kommun. Tyngdpunkt på medelålders högproducerande skogar där 55 % av arealen befinner sig i huggningsklassen G1, samt slutavverkningsmogen S2-skog (ca 10 %). Virkesförråd om totalt ca 16 600 m³sk fördelat på 58% tall, 27% gran, löv 15% . Medelboniteten beräknas till 5 m³sk/ha/år och den beräknade tillväxten under planperioden uppgår till 692 m³sk per år. Fastigheten står inför en kommande period med ett större uttag av gallringsvolymer.

Fastigheten har bra utbyggt vägnät.

Utgångspris 6 200 000 kr. Anbud senast 2023-11-28.

För ev. ytterligare information kring fastigheten kontakta Fastighetsmäklare Anders Sahlin 063-15 71 12, anders.sahlin@ludvigfast.se

Foto, Mårten Wikner.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

DEL AV RAGUNDA NÄSET 2:54

Adress

DEL AV RAGUNDA NÄSET 2:54 84492 Hammarstrand

Totalareal
145,5 ha
Skogsmark
138,9 ha
Åkermark
0,4 ha
Berg/hällmark
2,9 ha
Skogsimpediment
2,9 ha
Väg och kraftledning
0,4 ha
Virkesförråd
16 617 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2023 av Patrik Albertsson . Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens totala areal till ca 146 hektar varav ca 138,9 hektar utgör produktiv skogsmark och innehar ett virkesförråd om ca 16 617 m³sk fördelat på 58% tall, 27% gran, löv 15% och med en medelboniteten är beräknad till 5 m³sk per hektar och år och den beräknade tillväxten under planperioden uppgår till 692 m³sk per år. Skogsbeståndet domineras av gallringsskogar som är i behov av gallring på en totalareal om ca 57 ha.

För ytterligare skogsuppgifter se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvård

Det finns för närvarande ett röjningsbehov av en areal på ca 18,8 ha.(ej lagstadgat)

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år. (den sk 50% regeln)

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren ansvarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Ragunda Övre älgskötselområde som omfattar ca 67 300 hektar, salufastigheterna ingår i en enskild Jaktklubb som förfogar över 3 094 ha.
Tilldelningen för 2023 är på 10 vuxna och 6 kalvar.

Fiske

Fastigheten har ingen fiskerätt.

Naturvärden

På fastigheten finns inga nyckelbiotoper, men det ett område med sumpskog registrerat. (Källa: Skogsstyrelsen via Se Sverige)

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- och kulturlämningar registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen via Se Sverige)

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick , gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektsbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. De kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för privatperson bosatt inom Ragunda kommun. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Arealuppgifter

Avvikelser kan förekomma mellan officiell och uppgiven areal enligt skogsbruksplanen.

Fastighetsbildning

Försäljningen avser markområdet som framgår av bifogade skogskartor. Denna del omfattas av ca 145,5 ha (enligt skogsbruksplanen).
Utbjudet markområde kommer att avskiljas genom lantmäteriförrättning enligt bifogad karta för att bilda egen fastighet där säljaren svarar för lantmäterikostnaden. För en köpare som avser att fastighetsreglera markområdet in i sin egen fastighet står denne kostnaden för förrättningen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att justeras vid förrättningen.

Vägar

Fastigheten har andelar i skogsbilvägar, men då fastigheten är föremål för avstyckning är andelarna i vägar ännu inte utredda.

Försäljningssätt

Fastigheten säljs genom skriftligt anbud till en tänkt prisidé om 6 200 000 SEK. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt bud ska vara fastighetsmäklaren Anders Sahlin tel 063-157 112 anders.sahlin@ludvigfast.se tillhanda senast den 2023-11-28

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

Enligt överenskommelse. Tillträde kan ske efter avslutad lantmäteriförrättning.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande summa senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför kontroll av finansieringsmöjligheter samt uppfyllande av undersökningsplikten skall vara klart innan bud lämnas.

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Skogen som klimatnytta

Skogen gör stor klimatnytta. Den minskar behovet av fossil energi och har under lång tid lagrat in koldioxid i ett växande virkesförråd. Vi använder pcSKOG:s beräkning av skogsfastighetens kolbalans. Den totala mängden bundet kol i skog och skogsmark på denna fastighet uppgår enligt beräkningar till 13 070 ton vilket motsvarar 47 893 ton koldioxid.

Områdesbeskrivning

Fastigheten är uppdelad i fem skiften.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 156 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tis 28 nov

Högstbjudande: 6 200 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter