Lantbruk

Skogsfastighet med havsstrand i Brattås

Högstbjudande

2 600 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast ons 18 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
99,5 ha
Skogsmark
90,8 ha
Åkermark
2,3 ha
Skogsimpediment
5,9 ha
Väg och kraftledning
0,5 ha
Virkesförråd
8 430 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

SKELLEFTEÅ BRATTÅS 1:2

Om fastigheten

Nu finns möjlighet att köpa Brattås 1:2, 90,8 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 8 400 m³sk i ett skifte med egen havsstrand.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Byggnader

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplanen som är upprättad av Ola Lindström inför försäljningen uppgår den totala arealen till 99,5 ha varav 90,8 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 8 430 m³sk och en bonitet om 3,2 m³sk/ha/år. Avverkningsförslagen under planperioden uppgår till 640 m³sk, av avverkningsförslagen är 230 m³sk föryngringsavverkning och 410 m³sk gallring.

Skogsvård

Under planperioden är 35,3 ha röjning föreslagen varav och 3,3 ha är följdförslag. 1,6 ha hyggesrensning och 8,6 ha markberedning och plantering är föreslagen. Skogsvårdsavtal för markberedning och plantering finns för avdelning 1 om ca 7 ha, säljaren svarar för kostnaden. För avdelning 13 saknas avtal om skogsvård, köparen svarar för återbeskogningskostnaderna på aktuell avdelning.

Skogsvårdslagen

Skogsvårdslagen
På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 -100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln).

För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda
regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.​

Fastighetsgränser

Avvikelser kan förekomma mellan officiell och uppgiven areal enligt skogsbruksplanen. Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren ansvarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden, kulturlämningar eller fornminnen
finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Jakt

Älgjakten är upplåten till Brattås jaktklubb i 20 år. Småviltsjakt i Brattås jaktklubb om ca 445 ha för fastighetsägaren, sambo och barn.

Nyttjanderätt av byggnad

Det finns ett nyttjanderättsavtal för en loge, avtalet är skrivet på 20 år från oktober 2020. Avtalet omfattar loge och intilliggande parkering, se bifogad karta.

Nyttjanderätt av byggnad

Det finns ett avtal om nyttjanderätt för ett garage, se bifogad karta.

Inägomark

Odlingsmarken brukas idag av annan aktör, inget avtal finns.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 124 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast ons 18 Nov

Högstbjudande: 2 600 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter