fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet med god arrondering

Högstbjudande

2 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 19 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
32,3 ha
Skogsmark
31,7 ha
Myr/kärr/mosse
0,5 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Virkesförråd
3 700 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

HEBY VITTINGE-HOLM 1:8

Om fastigheten

Skogsfastighet strax söder om Morgongåva samhälle. Fastigheten ligger i kulturlandskapet och det mosaikartade typiska Mälardalslandskapet samt i kanten på större sammanhängande åkermarker. Total areal är 32 ha, det mesta är produktiv skogsmark med god arrondering och skogsbilväg passerar fastigheten i sydväst. Bra fördelning av skogsmarken i en ganska jämn åldersstruktur och huvudsakligen barrskog. Virkesförråd om 3 700 m³sk och en bonitet på 6,9 m³sk/ha/år. Jakträtt och andel i en Häradsallmänning medföljer överlåtelsen. Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på ludvig.se/fastigheter finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på ludvig.se/fastigheter. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad sommaren 2021 av Mellanskog.

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 31,7 ha med ett virkesförråd om 3 700 m³sk, varav ca 1 600 m³sk är G2- och S1-skog.
Medelbonitet på 6,9 m³sk per ha. Medeltal om 118 m³sk per ha. Trädslagsblandning 39 % tall, 34 % gran, 23 % björk och 4 % övrig löv. Något ojämn åldersfördelning där ung röjningsskog (26 %) och skog i föryngringsavverkningsbar ålder (23 %) står för de större topparna.

Välskött skog med god arrondering där både markförhållanden och bonitet är överlag goda. Viss påverkan av tork- och betesskador. Av den produktiva skogsmarksarealen är 93,7 % (29,7 ha) frisk, 3,8 % (1,2 ha) fuktig och 2,5 % (0,8 ha) blöt. Skogsmarken är till största del högproducerande och åtkomlig med det befintliga vägnätet.

På fastigheten är 2 avdelningar, totalt 2 ha, föreslagna som NO-områden (naturvård orört med bevarande av värden som syfte). Det motsvarar 6,3 % av den produktiva skogsmarken.

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning eller plantering på fastigheten. I planens första period finns 5 avdelningar, sammanlagt 8,4 ha, som bör röjas och 2 avdelningar, sammanlagt 5,3 ha, föreslagna för gallring.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa. I vissa gränser finns blå/vita plastsnitselband uppsatta.

Mantal

Fastigheten har 14/600 mantal i skifteslaget.

Jakt

Fastigheten ingår i Fjärdhundra Älgförvaltningsområde (ÄFO). Fastigheten ingår i Altunaortens Älg & Kronskötselområde och Nässelsta jaktlag. Nyttjanderätt till jakten övergår till ny ägare från och med tillträdesdagen.

Heby Torstuna Häradsallmänning

Fastigheten har 0,0233 mantal i Häradsallmänningen.
Årlig kontantutdelning sker från Allmänningen. Fastighetsägarna kallas till Årsmötet.

Vägar

Skogsbilväg finns fram till fastighetsgräns. Skogsbilvägen är gemensam för flera grannar som gemensamt delar på kostnaderna för vägen. Vägarna är samfällda och ägs gemensamt av 5 st lantbruksfastigheter (Heby Vittinge-Holm S:1).

Byggnad

Mindre vindskydd - rastplats finns iordninggjord på fastigheten.

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar fanns registrerade på fastigheterna vid kontrolltillfället. Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Naturvärden

På fastigheten finns det 2 sumpskogar registrerade. Avdelningarna 6, 8 och 14 i skogsbruksplanen är påverkade. Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Inteckningar

Penninginteckningar om 790 000 kr (datapantbrev) kommer att övertagas av ny köpare på tillträdesdagen. Inga lån kommer att få övertagas.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 790 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tis 19 okt

Högstbjudande: 2 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter