Skogsfastighet

Skogsfastighet i Tåsjö med virkesförråd om 10 814 m³sk

Försäljningssätt

Anbud senast tor 29 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
98,8 ha
Skogsmark
77,9 ha
Skogsimpediment
17,0 ha
Inägomark
2,5 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Övrigmark
0,5 ha
Vatten
0,7 ha
Virkesförråd
10 814 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

STRÖMSUND TÅSJÖ 4:12, del av

Adress

Tåsjö 340 83359 Hoting

Om fastigheten

Välskött grandominerat skifte i Kyrktåsjö, Jämtland. Areal om 98,1 ha varav 77,9 ha skogsmark med ett virkesförråd om 10 814 m³sk varav 6 487 m³sk är S1 och S2 skog. Virkesförrådet är i huvudsak fördelat på äldre skog vilket ger möjlighet till tidig avkastning, samt arealer med tillväxtskog som tryggar framtida virkesförråd.

Jakt i VVO.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 202007. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 77,9 ha med ett virkesförråd om 10 814 m³sk varav majoriteten utgörs av skog i huggningsklass S2. Medelboniteten uppskattas till 4,1, vilket för närvarande ger en årlig tillväxt om 349 m³sk.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Strömsund Tåsjö 4:12 ingår i Tåsjö VVO med en areal om ca 7 500 ha.
Tilldelningen 2019 var 14 vuxna och 8 kalv.
Småvilt jagas på hela området.
Jakten är för närvarande utarrenderad.....

Vid frågor kontakta ordförande i VVO, Fredrik Bohlin 070-204 98 65.

Natur och kultur

På fastigheten finns idag 2 nyckelbiotoper samt en färdväg registrerade hos SKS på fastigheten. Utöver den finns idag inga övriga registrerade forn/kulturminnen, höga naturvärden och eller övriga nyckelbiotoper på fastigheten. (Källa SKS).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson: 4 600 kr
Ansökningsavgift för juridisk person: 7 100 kr om fastigheten är värd mindre än 10 miljoner kronor. Om den är värd mer blir avgiften 15 900 kr. För juridiska personer som förvärvar en fastighet från annan juridisk person i ett glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastigheten Strömsund Tåsjö 4:12. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen tidigare ägd fastighet. Säljaren har skickat in ansökan om fastighetsbildning till Lantmäteriet.

Säljaren står kostnaden vid avstyckning. Om köparen väljer att fastighetsreglera in området till av köparen tidigare ägd fastighet, så står köparen kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Gällande ovanstående område av fastigheten Strömsund Tåsjö 4:12 skall inga andelar i samfällda mark och vattenområden, samfälligheter/
gemensamhetsanläggningar/nyttjanderätter/ servitut/skattetal etc. komma att medfölja försäljningsobjektet.??????

Vissa undantag kan dock bli aktuella gällande ovanstående, som avser och är direkt hänförliga till området, dvs. försäljningsobjektet så som t.ex andelar i vägar, vilka kommer att fördelas mellan försäljningsobjektet och stamfastigheten efter dess geografiska belägenhet. Detta kommer att bestämmas definitivt i samband med slutförande av lantmäteriförrättningen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 185 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Liknande fastigheter