Skogsfastighet

Skogsfastighet vid vatten

Försäljningssätt

Anbud senast fre 12 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
167,3 ha
Skogsmark
140,2 ha
Myr/kärr/mosse
20,2 ha
Övrigmark
5,7 ha
Väg och kraftledning
0,9 ha
Skog med restriktion
0,2 ha
Vatten
0,1 ha
Virkesförråd
14 409 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

STRÖMSUND STAMSELE 2:2

Om fastigheten

Skogsfastighet belägen i Stamsele ca 2 mil sydost om Strömsund, Jämtland. Areal om ca 167 ha varav ca 140 ha skogsmark och med ett virkesförråd om ca 14 409 m³sk varav 4 688 m³sk är S1 och S2 skog.

Fastigheten ger utöver de rent skogliga aspekterna stora möjligheter till jakt och fiske i ett mycket naturskönt område med utsikt över milsvida skogar och vattendrag.
Intäkter från vindkraft.

Jakt i VVO om ca 4 300 ha. Fiskerätt.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

">

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i augusti 2015 av Folke Lindblom och är framräknad av Kalle Lennartsson tom 2020. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarksarealen 140,2 ha med ett virkesförråd om 14 409 m³sk varav 4 688 m³sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder dock finns behovet av röjning i flertalet avdelningar.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten tillhör Skallsjöns Älgskötselområde/ Stamsele vvo med en areal om 4 364 ha. Fastigheten har jakträtt i Stamsele jaktlag med 21 st medlemmar.
Arealkrav för att delta i jaktlaget är minst 150 ha, vilket fastigheten uppfyller. Tilldelningen är 3,5 djur per tusen ha.

Fiske

Strömsund Stamsele 2:2 har fiskerätt som
förvaltas av Faxebygdens FVO. Arkivakt 23-FVO
116:1.

Vindkraft

Det finns ett arrendeavtal gällande vindkraft. Arrendetiden löper från 2008 och 35 år framåt.
Ersättningen utgick 2019 till 16 316 kr.
För mer information gällande detta arrendeavtal kontakta fastighetsmäklaren.

Naturvärden

Det finns ett antal nyckelbiotoper/naturvärdesobjekt som berör fastigheten och som inte finns benämnda i skogsbruksplanen. Se bifogad karta Nyckelbiotoper mm.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige)

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun.
Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson: 4 600 kr
Ansökningsavgift för juridisk person: 7 100 kr om fastigheten är värd mindre än 10 miljoner kronor. Om den är värd mer blir avgiften 15 900 kr. För juridiska personer som förvärvar en fastighet från annan juridisk person i ett glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Byggnader på ofri grund

På fastigheten finns byggnader på ofri grund såsom ett båthus i avd 2 i skogsbruksplanen, en flottningsbarack samt en koja i avd 9.
Inga avtal finns för dessa byggnader.

Arrende/nyttjanderätter

Det finns ett arrendeavtal gällande markområdet i avd 2 skogsbrukplanen (om ca 2,2 ha). Avtalet gäller från 2016-03-10 fram till och med 2046-04-01.
För mer information om avtalet kontakta fastighetsmäklaren.

Avdelning 3

Avdelning 3 enligt skogsbruksplanen, norr om vägen är ej fälttaxerad, utan endast i hopslagen med avd. 3 söder om vägen utifrån likheter i flygbild.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 000 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter