fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet med 112.5 ha produktiv skogsmark med jakträtt

Högstbjudande

3 900 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 9 jun

Anmäl intresse

Om fastigheten

Skogsfastighet bestående av 4 st. skiften norr om Skellefteå älv. Fastighetens sammanlagda areal är på 137,3 ha varav den produktiva skogsmarken utgör 112,5 ha med ett virkesförråd på 15 578 m3sk. Landskapet är ett utpräglat skogslandskap som under lång tid varit brukad med inriktning mot virkesproduktion. Relativt jämn åldersfördelning, men med tyngdpunkt på huggningsklass G1 och R2 samt stor del av huggningsklass S1 samt S2 som uppgår till 6432 m3sk. Bra vägnät och lättåtkomliga skiften. Vägförening Dammvägens/Skansbergsvägen samfällighetsförening.

Ingår i Svansele viltvårdsområde, fiskerätt i Svansele fiskevårdsområde(samfälld mark)

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

NORSJÖ SVANSELE 16:1

Adress

SVANSELE 93693 Boliden

Totalareal
134,5 ha
Övrigmark
0,6 ha
Åkermark
1,0 ha
Skogsmark
112,5 ha
Myr/kärr/mosse
18,5 ha
Väg och kraftledning
1,9 ha
Virkesförråd
15 578 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

En skogsbruksplan upprättades i juni 2018 av Ingemar Brännström. Skogsbruksplanen har därefter tillväxtberäknats till och med 2022 av Ludvig & Co. Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens totala areal till ca 134,5 hektar varav ca 112,5 hektar utgör produktiv skogsmark. Fastigheten inrymmer ett virkesförråd om ca 15 578 m³sk vilket innebär ett medelförråd om 138 m³sk per produktiv hektar. Medelboniteten är beräknad till 3,4 m³sk per hektar och år och den beräknade tillväxten under planperioden uppgår till 352 m³sk per år. Fastigheten domineras av skog i huggningsklass G1 som utgör ca 29 % av arealen produktiv skogsmark följt av R2 som utgör ca 22% och S2 18%.

För ytterligare skogsuppgifter se bifogad skogsbruksplan och skogskarta. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvård

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga skogsvårdsåtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

Fornlämningar finns i form av fångstgropar och samiska härdar. Kulturminnen finns i form av odlingsspår, slåtterängar, byggnadsrester,
vägar och stigar.
Naturvärdena på fastigheten är knutna till gammal skog, kärr och våtmarksmiljöer och bäckar.

Naturvärden

Delar av avdelning 18, 19, 37 och 39 i skogsbruksplanen ingår i Svansele Dammängar Naturreservat. Se bifogad skötselplan för naturreservatet från Länsstyrelsen för mer information. På avdelning 29 i skogsbruksplanen finns en registrerad nyckelbiotop på 1,2 hektar av biotoptypen Sandbarrskog. (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Byggnader

På fastigheten finns en timrad loge.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan krävas för fysisk person. Alltid för juridisk person.

Arealuppgifter

Redovisad areal är hämtad från skogsbruksplanen och kan skilja sig från taxerad areal och lantmäteriets angivna areal. Total areal enligt lantmäteriet 1 388 525 kvm.

Jakt

Ingår i Svansele viltvårdsområde

Fiske

Fiskerätt i Svansele fiskevårdsområde(samfälld mark)

Försäljningsuppgifter

Försäljning av fastigheten sker via intresseanmälan, till ett utgångspris av 3 900 000 kronor. Vid intresse från flera så kommer försäljningen att slutföras genom sms-budgivning. Intresseanmälan ska vara Ludvig & Co Fastighetsförmedling Maria Lindmark, maria.lindmark@ludvigfast.se, tillhanda senast 2023-06-09. Märk mailet med Norsjö Svansele 16:1. Använd gärna intresseanmälningsfunktionen på Ludvigfast.se

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter ska vara klart innan bud lämnas.

Taxeringsvärde

För närvarande är denna fastighet samtaxerad med tidigare avstyckad del. För korrekt taxeringsvärde bör omtaxering ske av köpare.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 210 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast fre 9 jun

Högstbjudande: 3 900 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter