Skogsfastighet

Skogsfastighet Kalmar/Påryd 180 ha

Högstbjudande

12 700 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 14 Dec kl 00:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
182,0 ha
Skogsmark
171,0 ha
Skogsimpediment
7,5 ha
Övrigmark
3,2 ha
Småhusmark lantbruk
0,0 ha
Vatten
0,3 ha
Virkesförråd
21 135 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Kalmar Kanagärde 1:2 och 1:5

Adress

Kanagärde 112 38899 Påryd

Om fastigheten

Skogsfastighet om totalt 181 ha i ett sammanhängande skifte belägen 2 km söder om Påryd.
Skogsarealen omfattar 171 ha och har ett bedömt virkesförråd om cirka 21 135 m³sk.
Fastigheten ingår i älgskötselområde och jakten är tillgänglig för köparen 2021-07-01.

Utgångspris: Hela fastigheten 12 700 000 kronor.

Bud: Senast 2020-12-14.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Byggnadssätt

Samtliga byggnader är i äldre skick och i stort behov av åtgärder.
Samtliga byggnader kommer att friskrivas i sin helhet i samband med försäljningen.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av firma/skogskonsult JR Skog, i augusti 2020.
Virkesuttag om 1 100 m³sk har skett under oktober 2020. Avverkningen omfattar barkborreskadad skog i huggningsklasserna G1, S1 och S2.
Skogsbruksplan samt skogskarta är reviderad efter åtgärder.
Fastigheten utgörs nästan uteslutande av skogsmark. Boniteten är överlag ganska hög och domineras av gran- och tallmarker.
Virkesförrådet är 21 135 m³sk vilket motsvarar 124 m³sk per ha.

En förhållandevis stor andel av skogen är ungskog yngre än 20 år. Se skogsbruksplanen för mer detaljerade uppgifter.
Skogsarealen i huggningsklasserna S1 och S2, äldre skog, är 48 ha.

Naturvårdsområdena utgörs i huvudsak av ädellövskog på gammal inägomark.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten enligt skogsbruksplanen är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder, det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten. Se skogsbilaga/ skogsbruksplan.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade.
Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Vägar och gränser

Fastighetens vägar ger tillgänglighet för skogsbruket.
Vägsträckningen är från allmän väg och vidare in på skogsskiftet, vägarna får anses som bra.

Jakt

Bra tillgång på älg, vildsvin och rådjur.
Därtill finns enstaka kronvilt. Fastigheten ingår i älgskötselområde och tilldelningen är älgkalv m.m.
Jakten är tillgänglig för den nya köparen fr.o.m 2021-07-01.

Byggnader

Finns äldre byggnader på fastigheten i mycket dåligt skick.
Byggnadsbeståndet består av bostadshus och ekonomibyggnader.
Bostadshuset uppfört i slutet av 1800-talet, senast bebott 1960-talet.

Forn- och kulturlämningar

På flera avdelningar på fastigheten finns stenmurar och odlingsrösen, bebyggelselämning m.m. Dessa räknas som kultur/fornlämningar.

Vatten

På fastigheten finns 0,3 ha viltvatten på västra delen.

Naturvärden

Det förekommer inga vattenskyddsområden eller biotoper med särskilda bevarandevärden på fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan komma att krävas för fysisk person.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Försäljningsalternativ

1. Hela fastigheten.
Utgångspris: 12 700 000 kronor.

2. Västra skiftet.
Areal 85 ha, virkesförråd 7 852 m³sk och bonitet 6,5 m³sk/ha.
Gräns i allmän väg Påryd-Strömby.
Prisindikation: 5 300 000 kronor.
Se bifogad karta.

3. Östra skiftet.
Areal 96 ha, virkesförråd 13 283 m³sk och bonitet 7,7 m³sk/ha.
Gräns i allmän väg Påryd-Strömby.
Prisindikation: 7 800 000 kronor.
Se bifogad karta.

Förvärv enligt alternativ 2 och 3 förutsätter att köparen äger fastighet taxerad som lantbruksenhet inom Kalmar kommun.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildningskostnader, lantmäterikostnader och lagfartskostnader betalas av köparen.
Köparen skall tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid en eventuell förrättning.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.
Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt.
Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick.
Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten .

Visning

Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av skog och skogsmark.
Sedvanlig hänsyn till skog och jakt.

Vägbeskrivning

Se bifogade kartor.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 257 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 14 Dec kl 00:00

Högstbjudande: 12 700 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter