Skogsfastighet

Skogsfastighet Kalmar 29 ha

Högstbjudande

2 400 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 28 aug

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
29,2 ha
Skogsmark
27,0 ha
Skog med restriktion
1,7 ha
Övrigmark
0,4 ha
Skogsimpediment
0,1 ha
Virkesförråd
2 649 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Kalmar Rev 4:24

Adress

Rev Rockneby

Om fastigheten

Skogsskiften på Skäggenäshalvön norr om Kalmar.
Fastigheten har en totalareal om 29 ha varav 27 ha är produktiv skogsmark.
Virkesförrådet är beräknat till 2 650 m³sk, tall och granskog.
Fastigheten finns i två skiften. Inga byggnader följer fastigheten.

Utgångspris: 2 400 000 kronor.

Bud senast: 2020-08-28

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Fastighetens skogstillstånd redovisas i bifogad skogsbruksplan som är upprättad av Ludvig & Co Mattias Johansson 2018 samt ajourförd juni 2020.

Fastigheten Kalmar Rev 4:24 är belägen på Skäggenäshalvön endast 15 minuter från Kalmar.
Totala landareal uppgår till 29 ha med 27 ha produktiv skogsmark.
Det totala virkesförrådet på fastigheten är bedömt till 2 649 m³sk, med en medelbonitet på 6,2 m³sk/ha.
Virkesförråd utgörs i huvudsak av gran- och tallskog i huggningsklasserna R2 och G1 vilket ungefär motsvarar en ålder på 15-35 år.

Goda möjligheter för skogsbruk och skogsproduktion samt bra drivningsförhållanden.

Tillväxten för 2020 är ej med i bifogad plansammanställning.

Vid beräkning av värdet av yngre skog bör man beakta värdet i kr/ha samt bonitet.

Skogsbruksplanen är anpassad för att klara kraven för skogscertifiering enligt FSC såväl som enligt PEFC.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Goda möjligheter till jakt på småvilt.
Jakten är tillgänglig 2021-07-01.

Vägar

Köparen övertar fastighetens andelar i befintliga skogsbilsvägar.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.
Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt.
Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick.
Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten .

Forn- och kulturlämningar

På avdelning 10 och 13 enligt skogsbruksplanen finns forn/kulturlämningar såsom fossilåker samt odlingsrösen.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildningskostnader, lantmäterikostnader och lagfartskostnader betalas av köparen.
Köparen skall tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid en eventuell förrättning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs endast för juridisk person.

Visning

Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av skog och skogsmark.
Sedvanlig hänsyn till skog, jakt och naturvårdsintressen.

Planer, planbestämmelser samt detaljplaner mm

Fastigheterna berörs inte av några planer eller områdesbestämmelser.

Vägbeskrivning

Från Kalmar E22 kör mot Rockneby ta sedan höger till Drag/Skäggenäshalvön
Se bifogade kartor.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 600 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter