fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet i Vimmerby

Utgångspris

3 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 18 Dec

Anmäl intresse

  • Kolförråd 143.6 ton/ha

Om fastigheten

Välarronderad skogsfastighet om 39 hektar ca 6 km väster om Vimmerby. Bedömt totalt virkesförråd 5705 m³sk och en beräknad medelbonitet på 7,3 m³sk/ha/år. Marken domineras av tall 57 % resterande del utgörs av gran 28 % och löv 15 %. 2193 m³sk av det totala virkesförrådet finns i huggningsklasserna S1 & S2 (slutavverkningsbar skog). Varierad terräng och gölen Kveken i fastighetens södra ände skapar goda förutsättningar för jakt. Jakten står fri för förvärvaren, här finns älg, rådjur & vildsvin.

Bud senast 2023-12-18
Utgångspris: 3 500 000 SEK

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

VIMMERBY DJURSTORP 6:3

Adress

Djurstorp 220 59891 Vimmerby

Totalareal
38,1 ha
Tomtområde
38,1 ha
Virkesförråd
5 705 m3sk
Total tillväxt/år
198 m3sk
Kolförråd/ha
143.6 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Ladugård

Äldre Ladugårdsbyggnad med trästomme, 1-glasfönster, plåttak & torpargrund.

Förrådsbyggnad

Äldre Förrådsbyggnad med trästomme, 1-glasfönster, plåttak & torpargrund.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades 2023-11-03 av Carl Lindmark på uppdrag av Ludvig & Co. Det totala virkesförrådet uppskattas till ca 5705 m³sk och medelboniteten är beräknad till 7,3 m³sk/ha/år. Virkesvolymen fördelas på 57 % tall, 28 % gran och resterande 15 % löv. . Ca 2193 m³sk finns i huggningsklasserna S1 och S2, dvs avverkningsbar/mogen skog.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Arealuppgifter

Total areal enligt Lantmäteriet: 38,1 ha
Total areal enligt fastighetskartan: 38,89 ha
Skogsbruksplanen visar 39 ha

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev. pågående jakt och liknande.

Det här skogsskiftet har en interaktiv Gårdskarta. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co Fastighetsförmedling, Kristian Wedel, Mässhantverksgatan 5, 598 40 Vimmerby, tillhanda senast 23-12-18 . OBS! Märk kuvertet "Djurstorp". Använd gärna bifogad budblankett. Alternativt budformulär på webben, eller mail till kristian.wedel@ludvigfast.se.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver söka förvärvstillstånd. Kostnaden för att söka förvärvstillstånd är 7100 kr för juridisk person.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan övergår till Köparen på tillträdesdagen

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns det en lämning av typen lägenhetsbebyggelse;
L1956:4902

Det finns även en lämning av typen övrig kulturhistorisk lämning;
L1956:4010

Ange ovanstående lämningsnummer på Riksantikvarieämbetets hemsida (https://app.raa.se/open/fornsok/lamning-query) för ytterligare information.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 300 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 18 Dec

Utgångspris: 3 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter