fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet i Vettasjärvi, Norrbotten

Högstbjudande

20 000 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Anbud senast tor 14 sep

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår
  • Kolförråd 66 ton/ha

Om fastigheten

Stor sammanhängande skogsfastighet med skog i alla huggningsklasser och med hög andel slutavverkningsskog. Åldersklassfördelningen är med den jämna ålderklassfördelningen ett skolboksexempel för skogsbruk.
Total areal om 1122,2 ha varav 896,4 ha utgörs av produktiv skogsmark. Enligt skogsbruksplanen håller fastigheten ett virkesförråd om 73736 m³sk varav 32795 m³sk utgörs av äldre skog.

Goda jaktmarker där älg- och småviltjakten omfattar den egna fastigheten.

Den totala mängden bundet kol i skog och skogsmark uppgår till 59521 ton vilket motsvarar 218097 ton CO2e.

Fastigheten försäljs genom skriftlig anbudsgivning med en prisidé om 20.000.000 kr. Mer om detta finns att läsa i fastighetsinformationen.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

GÄLLIVARE VETTASJÄRVI 14:1

Totalareal
1 125,7 ha
Tomtområde
1 125,7 ha
Virkesförråd
73 736 m3sk
Total tillväxt/år
1 990 m3sk
Kolförråd/ha
66 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Ludvig & Co Fastighetsförmedling i maj 2023 i vilken även årets tillväxt har tagits med. Fastigheten har en total areal om 1 122,2 ha varav 896,4 ha produktiv skogsmark. Enligt skogsbruksplanen finns ett virkesförråd om 73 736 m³sk, fördelat på 85 % tall, 8 % gran, 5 % löv och 2 % contorta. Fastigheten har en medelbonitet om 2,8 m³sk/ha.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder, dock kan det finnas skogsvårdsåtgärder som behövs för beståndens fortsatta utveckling.
Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga skogsvårdsåtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Älg- och småvilt jagas idag på 1125 ha där hela arealen utgörs av denna fastighet. Området ligger inom Gällivare Norra Älgskötselområde.

Tilldelningen för älg var 2 älgar/1000 ha under 2022. Efter septemberjakten tillämpas avlysningsjakt.
Köparen övertar jakten from 2024-07-01.

Fiske

Fiskerätten är inte utredd.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn-och kulturlämning på fastigheten. (Källa:SeSverige)

Naturvärden

Det finns sammanlagt tre nyckelbiotoper om totalt 44 ha registrerade på fastigheten. (Källa SeSverige) Se även Skogens Pärlor hos Skogsstyrelsen.

I skogsbruksplanen för fastigheten finns 100,9 ha upptagen i målklass NO 49,6 ha i PF samt 5,3 ha som NS.

Kolbindning

Brukandet av skogen på ett långsiktigt och hållbart sätt gör ofta en stor klimatnytta. Vi använder pcSKOG:s beräkning av skogsfastighetens kolbalans. Den produktiva skogsmarken binder enligt skogsbruksplanen årligen 0,32 ton kol per hektar. Den totala mängden bundet kol i skog och skogsmark uppgår till 59521 ton vilket motsvarar 218097 ton CO2e.

Vägar

En köpare övertar fastighetens andelar i befintliga skogsbilvägar.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för att boka överflygning med helikopter vilket kan erbjudas till att förmånligt självkostnadspris.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Gällivare kommuns glesbygd.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Norrbottens län.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig anbudsgivning med en prisidé om 20.000.000 kr.
Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna skriftliga anbud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan anbudsgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt anbud ska vara Ludvig & Co tillhanda senast 2023-09-14. Antingen via post till Ludvig & Co Fastighetsförmedling, Mikael Sillerström,
Stortorget 4 E, 831 31 Östersund, märk kuvertet med "Vettasjärvi" eller mail till mikael.sillerstrom@ludvigfast.se.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annat avtalats. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalats. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Välkommen ut i skogen

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Köpare

Försäljning sker endast till fysisk person och inte till juridisk person.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tor 14 sep

Högstbjudande: 20 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter