fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet utan byggnader i Vänjaurbäck!

Högstbjudande

9 500 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 16 jun

Anmäl intresse

Om fastigheten

Fin fastighet om 269 ha varav ca 206 ha utgörs av produktiv skogsmark i ett enhetligt skifte. Den välskötta fastigheten, med bra arrondering och god tillgång till vägar, är belägen ca. 25 km söder om Lycksele längs väg 353 mot Örträsk. Nyupprättad skogsbruksplan visar på en virkesvolym om 25 592 m3sk vilket medför 126 m3sk/ha med beräknad medelbonitet om 4,1. Fin åldersfördenling med mycket hög andel välväxande G1-skog, hela 50% av arealen och ca. 15000 m3sk, medan S1 och S2 står för 15% och ca. 4300 m3sk. Beståndet är talldominerat, 77%, medan gran utgör 14% och 9 % löv. Jakträtt medföljer fastigheten som ingår i ett VVO, så här finns möjlighet att jaga både älg och småvillt på hela området om ca 6600 ha. Inga byggnader finns på fastigheten.
Vattenfall kommer ta upp ledningsgata på fastigheten, det volymbortfall som detta kommer innebära är borträknat från planen.

Intresseanmälan till mäklare Håkan Wiklund, senast 16/6, detta till E-post; hakan.wiklund@ludvigfast.se
(Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande budgivning om det blir flera intressenter. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.)

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

LYCKSELE VÄNJAURBÄCK 1:15

Totalareal
265,7 ha
Tomtområde
265,7 ha
Virkesförråd
25 921 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Läge

Fastigheten ligger ca, 2,5 mil söder om Lycksele längst väg 353 mot Bjurholm.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är fältinventeras hösten 2020 av Johan Landström, framskriven och uppdaterad med åtgärder vintern 2023 av Hugo Lodén, Ludvig & Co. Fastigheten har en total areal om 269,1 ha varav 205,8 ha produktiv skogsmark.
Enligt skogsbruksplanen finns ett virkesförråd om 25 921 m³sk, fördelat på 77% tall, 14 % gran och 9 % löv. Fastigheten har en medelbonitet om 4,1 m³sk/ha/år.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln).
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Ingår i VVO om ca. 6 600 ha, så möjlighet till all jakt finns på detta område.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper, biotopskydd, naturvårdsavtal eller naturreservat registrerade på fastigheten. (Källa: SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade fornlämningar eller registrerade kulturmiljövärden (Källa: SeSverige).

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven i Lycksele kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kr för privatperson.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 020 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast fre 16 jun

Högstbjudande: 9 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter