fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet i Undersåker, Åre

Säljs via anbudsförfarande

3 000 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Anbud senast mån 22 maj

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet i ett skifte som sträcker sig från Indalsälven och söderut. Fastigheten har en total areal om 77,7 ha varav 68,4 ha produktiv skogsmark med god tillgänglighet. Total volym om 4258 m³ sk varav ca 3627 m³ sk utgörs av skog över 80 år. Fastigheten utgörs till större delen av gran och har enligt skogsbruksplanen en bonitet om 2,8 m³sk.

Fastigheten försäljs genom skriftlig anbudsgivning med en prisidé om 3.000.000 kr, mer om detta finns beskrivet i prospektet.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

ÅRE STAMGÄRDE 1:51. Norra skiftet beläget mot Indalsälven

Totalareal
77,7 ha
Virkesförråd
4 258 m3sk

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Stuga

En enklare vilostuga med två bäddar, stolar och bord finns i fastighetens södra del vid bäcken som korsar fastigheten.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Norra Skog som framräknats tom. 2022. Fastigheten har en total areal om 77,7 ha varav 68,4 ha produktiv skogsmark. Enligt skogsbruksplanen finns ett virkesförråd om 4 258 m³sk, fördelat på 65 % gran, 18 % tall och 17 % löv och med en medelbonitet om 2,8 m³sk/ha/år.

Skogsvård

Det finns enligt skogsbruksplanen inga eftersläpande lagstadgade skogsvårdsåtgärder på fastigheterna. Det kan dock finnas icke lagstadgade åtgärder som krävs för beståndens framtida utveckling. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga skogsvårdsåtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Småviltjakt på den egna marken.
Säljaren förbehåller sig jakträtten för älg tom. 2029-06-30.

Fiske

Inget fiske medföljer försäljningen.

Avstyckning

Försäljningen avser del av fastigheten Åre Stamgärde 1:51. En ansökan om lantmäteriförrättning är inskickad till Lantmäteriet 22-09-16.
Försäljningen gäller markområde vilket framgår av kartan.

Området ska bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet.

-Säljaren ansvarar vid fastighetsbildning för genomförandet och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.
- Vid en fastighetsreglering till av köparen ägd fastighet ansvarar köparen för kompletteringar till Lantmäteriet samt står kostnaden för förrättningen.
Säljaren skall då bistå köparen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Vägar

Fastigheten ingår i Henåvals vägförening. Vägen har stadsbidrag och har historiskt inte haft någon utdebitering. En köpare övertar fastighetens andelar i befintliga skogsbilvägar.

Inteckningar

Fastigehetens inteckningar kommer att stanna kvar på stamfastigheten. Fastigheten överlåts fri från inteckningar.

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheten. (Källa:SeSverige)

Naturvärden

Det finns några mindre områden med sumpskog registrerade på fastigheten. Inga registrerade nyckelbiotoper finns på fastigheten.
(Källa: SeSverige)

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Denna kan inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig anbudsgivning med en prisidé om 3.000.000 kr. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna skriftliga anbud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan anbudsgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt anbud ska vara Ludvig & Co tillhanda senast 2022-05-22. Antingen via post till Ludvig & Co Fastighetsförmedling, Mikael Sillerström,
Stortorget 4 E, 831 30 Östersund, märk kuvertet med "Stamgärde 1:51" eller mail till mikael.sillerstrom@ludvigfast.se.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt i glesbygd inom Åre kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande summa senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför kontroll av finansieringsmöjligheter samt uppfyllande av undersökningsplikten skall vara klart innan bud lämnas.

Tillträde

Tillträde skall ske senast 14 dagar efter lagakraftvunnen lantmäteriförrättning. En förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet samt att en köpare i aktuella fall har beviljats förvärvstillstånd.

Välkommen ut i skogen

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co Fastighetsförmedling:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om var du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast mån 22 maj

Säljs via anbudsförfarande: 3 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter