Lantbruk

Skogsfastighet i Trillevallen

Försäljningssätt

Anbud senast mån 8 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
54,7 ha
Skogsmark
44,7 ha
Myr/kärr/mosse
8,9 ha
Väg och kraftledning
0,8 ha
Övrigmark
0,3 ha
Virkesförråd
2 782 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÅRE STAMGÄRDE 2:186

Adress

Vålådalsvägen höa 281 83796 Undersåker

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet belägen ett stenkast från skidliften i Trillevallen! Detta är en fastighet med närhet till fjällvärlden för friluftsliv, vandring eller skidturer med utgångspunkt frånTrillevallen, Vålådalen, Ottsjö eller Edsåsdalen samt goda rekreationsmöjligheter i form av jakt- och fiskerätt. Eller om man så vill, bara sitta på en stubbe och filosofera i sin alldeles egna skog. Fastigheten utgörs av ett sammanhållet skifte om ca 54 hektar, varav ca 44 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 2 782 m³sk.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2017 och uppräknad per maj 2020. Fastigheten består av ett skifte med totalt ca 45 hektar produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet bedöms till ca 2 800 m³sk. Det dominerande trädslaget är gran. Skogens åldersfördelning är relativt jämn med en förskjutning mot äldre skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några lagstadgade skogsvårdsåtgärder. Det finns ett behov av röjning under planperiod.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Enligt Skogsstyrelsen finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på fastigheten.

Forn- och kulturlämningar

Enligt Skogsstyrelsen finns inga fornlämningar eller kulturhistoriska objekt registrerade på fastigheten.

Jakt

Fastigheten oregistrerad mark för jakt vilket innebär att man enbart får bedriva egen jakt på fastigheten. Vad gäller jakt på älg får den enbart bedrivas under de 5 första dagarna i älgjaktsperioden och enbart avse älgkalv. Skulle en ny markägare vilja ansluta sig till ett närliggande område så ska en ansökan om utökande av jaktområde lämnas in till Länsstyrelsen utav den som är företrädare för det området.

Fiske

Åre Stamgärde 2:186 har bl. a andelar i fisket i Helgesjöns FVO samt Undersåkers FVO vilket innebär fiskerätt i bl.a. Andsjön och Indalsälven. Årskort för fiskerättsinnehavare löses för ca 300 kr per år.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig anbudsgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt anbud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan anbudsgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt anbud skall vara Ludvig & Co tillhanda senast 2020-06-08. Antingen via post till Ludvid & Co, Mikael Sillerström, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund eller mail till mikael.sillerstrom@ludvig.se.

Byggnader på ofri grund

Vid Andsjön finns ett par mindre byggnader samt ett båthus på ofri grund. Äganderättsfrågan angående byggnaderna som är i sämre skick är outredd.

Samfällighetsförening

Fastigheten har andel i Sönnestvallens samfällighetsförening. Årlig kostnad ca 400 kr.

Visning

Ingen organiserad visning av fastigheten kommer att ske via fastighetsmäklaren. Intressenter får själva låta besiktiga och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall tas till natur och djurliv, ev pågående jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt i Åre kommun. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.

Förvärvstillstånd sökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (säljare och köpare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheterna sker via skriftlig anbudsgivning. Anbud kan lämnas för fastigheterna var för sig alternativt tillsammans.
Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt anbud eller hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan anbudsgivarna.

Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt ska vara Ludvig & Co inkommet tillhanda senast 2020-06-08. Antingen via post till Ludvig & Co, Mikael Sillerström, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, märk kuvertet med "Åre Stamgärde 2:186" eller mail till mikael.sillerstrom@ludvig.se.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet om inget annat avtalats. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalats. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Skoterled

Västjämtlands Snöskoterområde har en skoterled med sträckning över Stamgärde 2:186. Leden går ca 400 meter på fastigheten. Som ersättning erhåller fastighetsägaren ett ledkort.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Liknande fastigheter