fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet i Byvallen, Sveg

Säljs via anbudsförfarande

4 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 11 sep

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev. pågående jakt och liknande.

    Det här skogsskiftet har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Anmäl intresse

  • Kolförråd 73.4 ton/ha

Om fastigheten

Mycket lättillgänglig fastighet med bra vägnät, belägen i Byvallen strax utanför Sveg i Härjedalens kommun.
Fastigheten har en total areal om 148 ha varav 130 ha produktiv skogsmark.
Talldominerat virkesförråd om 11 370 m3sk varav 7 300 m3sk har uppnått ålder för slutavverkning.
Fastigheten har löpande skötts utifrån föreslagna åtgärder i skogsbruksplanen och merparten av ungskogsbestånden är genomröjda.
Jakträtt som idag ingår i Byvallens jaktlag på 2 600 ha.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN BYVALLEN 5:6 del av

Adress

HÄRJEDALEN BYVALLEN 5:6 del av

Totalareal
148,3 ha
Skogsmark
129,6 ha
Myr/kärr/mosse
14,6 ha
Väg och kraftledning
3,7 ha
Vatten
0,4 ha
Virkesförråd
11 370 m3sk
Total tillväxt/år
380 m3sk
Kolförråd/ha
73.4 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Delförsäljning

Försäljningen avser del av fastigheten Byvallen 5:6 . Aktuell del omfattar 148,3 ha.
En ansökan om avstyckning är inskickad till Lantmäteriet och säljaren står för kostnaden i samband med avstyckningen.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Mellanskog 2019. Planen är uppdaterad med utförda åtgärder och tillväxtberäknad fram till och med 2023.
Fastigheten har en total areal om 148 ha varav 130 ha produktiv skogsmark.
Det totala virkesförrådet uppgår till ca 11 370 m3sk varav 7 315 m3sk inom huggningsklass S1.
Fastigheten är talldominerad med mindre inslag av gran och löv (7%).
Medelboniteten är beräknad till 3,1 m3sk/ha och år.
För ytterligare skogsuppgifter se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.
Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter.
Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvård

Avdelning 29 om 2,1 ha är klassade som K1. Avdelningen har delvis självföryngrats efter avverkning men kräver en återväxtkontroll och ev. hjälpplantering.
Köparen övertar ansvaret för återväxtkontroll och ev. hjälpplantering av denna avdelning.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Skogen skapar klimatnytta

Skogen gör stor klimatnytta. Den har minskat behovet av fossil energi och har under lång tid lagrat in koldioxid i ett växande virkesförråd.
Vi använder PcSKOG:s beräkning av skogsfastighetens kolbalans. Den totala mängden bundet kol i skog och skogsmark på denna fastighet uppgår enligt beräkningar till 9 513 ton vilket motsvarar 34 856 ton koldioxid. Om skogsbruksplanens skötselförslag följs beräknas den produktiva skogsmarken på fastigheten årligen binda ytterligare 158 ton kol i genomsnitt, under den närmaste tioårsperioden.

Jakt

Fastigheten har jakträtt och är idag registrerad inom Byvallens jaktlag inom Lillhärdals Älgskötselområde. Jaktlaget förfogar över en areal om ca 2 600 ha.
Jaktledare Byvallens jaktlag, Bosse Bränvall, 070-645 36 23.
Ny ägare får själv söka medlemskap i befintligt jaktlag/angränsande jaktlag alt registrera marken själv.
Jakten övergår till köparen på tillträdesdagen.

Naturvärden och forn- eller kulturlämningar

Det finns idag inga registrerade nyckelbiotoper, höga naturvärden, fornlämningar eller kulturlämningar på fastigheten (Källa: Fornsök,SeSverige).

Taxeringsvärde

Försäljningen gäller del av fastighet varför området inte har något eget taxeringsvärde att redovisa.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommuns glesbygdsområde.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen Jämtland.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.
Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Inteckningar

Fastigheten försäljs fri från inteckningar.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftligt anbud. Prisidé 4 000 000 SEK. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna skriftliga anbud eller att hålla en efterföljande förhandling/budgivning mellan anbudsgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.
Skriftligt anbud ska vara Ludvig & Co Fastighetsförmedling tillhanda senast 2023-09-11.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad.
Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co Fastighetsförmedling AB förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud.

Visning

En köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till friluftsliv, ev. jakt samt intilliggande fastighetsägare.
Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet med GPS så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält för att få information från skogsbruksplanen.

Tillträde

Äganderättens övergång kommer att ske när Lantmäteriförrättning vunnit laga kraft, under förutsättning att köpeskillingen erlagts i sin helhet samt att eventuellt förvärvstillstånd erhållits.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast mån 11 sep

Säljs via anbudsförfarande: 4 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter