Skogsfastighet

Skogsfastighet i Stora Tuna, Borlänge

Högsta bud

1 250 000 kr

Utgångspris: 900 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Anbud senast tis 10 mar, kl 14:00

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
27,5 ha
Skogsmark
19,3 ha
Myr/kärr/mosse
2,6 ha
Inägomark
5,5 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Virkesförråd
1 955 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

BORLÄNGE HESSE 22:3

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet med god bonitet strax söder om Borlänge. Totalt ca 27 ha, varav ca 19 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 1 955 m³sk.
Jakträtt inom Södra Tuna viltvårdsområde och fiske i fiskevårdsområde.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Areal

enligt fastighetsutdrag: 25,81 ha, ej arealredovisat vattenområde
enligt skogsbruksplan: 27,5 ha
enligt fastighetskarta: 27,37 ha

Skogsuppgifter

Skogen är inventerad av DSK Skog AB inför försäljningen. Enligt skogsinventeringen omfattar den produktiva skogsmarken ca 19,3 ha. Virkesvolymen är uppskattad till ca 1955 m³sk och består av 31% tall, 57% gran, 12% björk och inslag av övrigt löv. Beräknad medelbonitet 6,1 m³sk/ha/år. Åldersfördelningen av skogen är ojämn, med en övervikt av yngre skog, 93 % är yngre än 50 år. Fastigheten har en bra tillväxtpotential vid rätt skötsel, där röjning och gallring utförs i rätt tid. Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa. Rågångarna behöver ses över och kontinuerligt förbättras.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Forn- och kulturlämningar

Riksantikvarieämbetet har registrerat ett område med fäbodlämningar i Tunkarlbodarna som fornlämning. RAÄ-nummer: Stora Tuna 619:1.
Skog och historia inventeringen har registrerat ett område med kolningslämningar och ytterligare två kolbottnar hittades vid skogsinventeringen.
(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

Skogen i området är präglad av ett aktivt brukande. Spår av mänsklig aktivitet efter ängsbruk, myrslåtter, gruvdrift och kolframställning har stora kulturvärden som är värda att bevara. Generellt gäller att man inte får rubba, gräva ut eller skada en forn- eller kulturlämning utan länsstyrelsens tillstånd. Kontakta Länsstyrelsen för detaljerad information innan åtgärder i området.

Jakt

Fastigheten ligger inom Södra Tuna VVO, ca 15 000 ha. Kontaktperson: Johan Thurin.
Läs mer under länken nedan.

Fiske

Fastigheten ligger inom Borlänge Centrala FVO. Läs mer på länken nedan.
Fastigheten har även del i bysamfällt fiske.

Vägar

Fastigheten har del i Borlänge Sör Romme Ga:2 som förvaltas av Sverrevägens samfällighetsförening, och Borlänge Nisstäkt Ga:1 och Ga:2, vilka förvaltas av Nisstäkts samfällighetsförening.

Rättigheter och belastningar

Fastigheten belastas av ett avtalsservitut gällande vatten- och avloppsledningar och två ledningsrätter gällande starkström och vatten/avlopp.

Fastigheten har del i ett stort antal samfälligheter, som inte är vidare utredda eller inventerade.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Fastighetsbeskrivning och sidotjänster

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Bilder

Bilderna i materialet kommer inte ifrån fastigheten.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter