fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet i Skattungbyn, Dalarna

Utgångspris

2 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 19 aug

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
68,7 ha
Tomtområde
68,7 ha
Virkesförråd
7 440 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ORSA SKATTUNGBYN 55:1

Adress

Skog i Skattungbyn

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet om ca 70 ha. Två skiften längs kalkbanan, ett vid väg 975 och ett vid Torsmovägen. Virkesförråd ca 7 400 m³sk i varierande huggningsklasser varav ca 2 500 m³sk har uppnått lägsta ålder för avverkning. Bonitet 5,3 m³sk/ha och år. Jakträtt i Skattungbyn Torsmo Viltvårdsområde om ca 13 000 ha. Andel i Orsa besparingsskog som ger möjlighet till småviltsjakt och som lämnar bidrag för bl.a. skogsvård och vägar.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På Ludvig & COs hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit"
för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta
mobiltelefoner.

Arealuppgifter

Areal enligt fastighetsutdrag 68,66 ha
Areal enligt fastighetskarta 70,28 ha
Areal enligt skogsbruksplan 69,5 ha

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades 2020 av Orsa besparingsskog. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt 69,5 ha, varav 62,7 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 7440 m³sk, varav ca 2 500 m³sk uppnått slutavverkningsbar ålder. Medelboniteten är uppskattad till 5,3 m³sk/ha och år.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Natur och kulturvärden

Det finns objekt med höga kulturvärden registrerade på fastigheten. Fäboden i Värmderåsen. Rester av en bytomt längst ned i södra spetsen på avdelning 5544 samt en fångstgrop på avdelning 5544. Generellt gäller att man inte får rubba, gräva ut eller skada en forn- eller kulturlämning utan länsstyrelsens tillstånd.

Inga nyckelbiotoper eller naturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Fastigheten ligger inom Skattungbyn-Torsmo viltvårdsområde om ca 13 000 ha. Kontakt: Ordförande VVO, Anders Rosell 070-6204990

Fastigheten ger även möjlighet till småviltsjakt på Orsa Besparingsskog om ca 75 000 ha. Se http://www.orsabesparingsskog.se/default.asp?PageID=555.

Fiske

Fastigheten ligger inom Orsa Fiskevårdsområdesförening. Läs mer här: http://ofvo.nu/

"utdrag från hemsidan"
I de stora sjöarna Orsasjön och Skattungen, vilka är mycket artrika, förekommer både nors och siklöja i stora mängder, vilket innebär att födounderlaget för arter som gädda, öring och abborre är mycket gott. Området ståtar även med värdefulla bestånd av stor vandringsöring som har sin tillväxt förlagd till Orsasjön och Skattungen.

Samfälligheter

Fastigheten har del i ett stort antal samfälligheter som avser mark, vägar, vatten m.m. Någon hänsyn till eventuella värden har inte gjorts då samfälligheterna inte bedöms omfatta något sådant.

Fastigheten har även del i Orsa besparingsskog som lämnar bidrag till bl.a. röjning, plantor, markberedning och vägar. För mer info: http://www.orsabesparingsskog.se/

Inteckningar

Fastigheten belastas inte av några inskrivningar eller inteckningar.

Rättigheter och belastningar

Fastigheten belastas av avtalsservitut för kraftledning samt ledningsrätt för tele och starkström

Vägar

I stort sett alla skogsbilvägarna som berör fastigheterna underhålls helt eller delvis av Orsa Besparingsskog. Vissa skogsbilvägar hålls öppna även vintertid. Även viss vinterväghållning av de mindre vägarna utförs av Besparingsskogen när någon markägare avverkar skog under vintern . För nybyggnation av skogsbilväg kan bidrag också erhållas från Orsa Besparingsskog. Mer information om vägar finns på Besparingsskogens hemsida, www.orsabesparingsskog.se/vagar.

Planer, bestämmelser mm

Fastigheten ligger inom vattenskyddsområde Boggas och Torsmobron.

Planen för Boggas vattenskyddsområde omfattar förbud att. utan Länsstyrelsens tillstånd, borra djupare än 250 meter under markytan. (2021)

Planen för Torsmobron omfattar bland annat bestämmelser om att användning av bekämpningsmedel, spridning av gödsel och vägsalt inte får användas i skyddsområdet. Vad gäller skogsbruket i skyddszonen får inga permanenta upplag av bark eller timmer förekomma och inte heller någon användning av bränsledepåer med petroliumprodukter.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom glesbygdsområde och omarronderingsområde. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs för juridisk person samt för fysisk person som inte sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan till pg 351 90-8 och är för fysisk person 4 600 kronor och för juridisk person 7 100 kronor

Taxeringsvärden

Då fastigheten är samtaxerad med en annan fastighet redovisas inga taxeringsvärden.

Tillträde

Tillträde sker inom 14 dagar från att förvärvstillstånd beviljats, om inget annat avtalats. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Besiktning och undersökningsplikt

Inga visningar kommer att arrangeras. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till säljare och till köpare om auktion skett. Vid sluten anbudsgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Fastighetsbeskrivning

Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tor 19 aug

Utgångspris: 2 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter