fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet i Rättvik

Utgångspris

995 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 19 aug kl 14:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
22,4 ha
Skogsmark
20,8 ha
Skogsimpediment
0,9 ha
Inägomark
0,5 ha
Övrigmark
0,2 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

RÄTTVIK SÖDERÅS 14:10

Adress

Skog i Söderås, Rättvik

Om fastigheten

Skogsfastighet om 22 ha fördelat på fem skiften strax söder om Rättvik. Totalt 21 ha produktiv skogsmark med virkesförråd ca 2 800 m³sk. Jämn åldersfördelning och bonitet 5,6 m³sk/ha/år. Jakt inom Rättvik Södra Viltvårdsområde om 13 792 ha.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Arealuppgifter

Areal enligt fastighetutdrag: 22,58 ha
Areal enligt fastighetskarta: 22,23 ha
Areal enligt skogsbruksplan: 22,40 ha

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av DSK SKOG AB i februari 2021.

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken ca 20,8 ha. Virkesvolym om ca 2 800 m³sk, varav ca 1690 m³sk är avverkningsbart. Trädslagsfördelning 75 % tall, 17 % gran och 8 % björk. Medeltal 137 m³sk/ha och relativt jämn åldersfördelning. Beräknad medelbonitet 5,6 m³sk/ha/år.

Se vidare under länk till skogsbilaga längre ned.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper, höga naturvärden eller sumpskogar på försäljningsobjektet.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor).

Forn- och kulturlämningar

Det finns ett fornminne i form av ett gruvområde med gruvhål registrerat på fastigheten. Se bifogad kartbild.
(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

Jakt

Fastigheten ingår i Rättvik Södra Viltvårdsområde (VVO) om 13 792 ha. Kontaktperson Magnus Göras.

Fiske

Fastigheten ingår i Rättvik-Boda Fiskevårdsområdesförening (FVOF) som omfattar bl.a. Ljugaren och Amungen. Idag omfattar området ett hundratal sjöar, tjärnar, åar och bäckar.

Mer information på hemsidan
http://www.rbfvo.se. Kontaktperson fiskefrågor Jonas Rantanen.

Vägar

Fastigheten har del i Rättvik Söderås GA:3, gällande vägarna i Söderås Samfällighetsförening.

Samfälligheter

Fastigheten har del i samfälligheterna Söderås S:20 (7,96 procent), Flysåsen S:1 (0,05197 procent) och Söderås FS:21( 1,96 procent). Någon vidare utredning av dessa samfälligheter har inte gjorts då de bedöms ha en oansenligt värde.

Rättigheter och belastningar

Fastigheten berörs inte av några officialservitut eller inskrivna avtalsservitut.

Inteckningar och inskrivningar

Fastigheten besväras ej av sökt eller beviljad inteckning eller inskrivning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Tillträde

Tillträde sker inom 14 dagar från att förvärvstillstånd beviljats, om inget annat avtalats. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tor 19 aug kl 14:00

Utgångspris: 995 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter