fbpx

Skogsfastighet

Tillväxtfastighet i Rammsjö, Kälarne

Försäljningssätt

Anbud senast tis 29 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
54,5 ha
Tomtområde
54,5 ha
Virkesförråd
1 504 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

BRÄCKE RAMMSJÖ 1:58

Om fastigheten

Yngre och tallskogsdominerat skogsskifte ca 2 mil söder om Stugun Fastigheten består av ett skifte med en totalareal om 56 ha varav 45 ha produktiv skogsmark och en bonitet om 3,9m³sk/ha. Den huvudsakliga marktypen är frisk skogsmark. Fastighetens areal och volym består till övervägande del av skog i huggningsklassen R2 och virkesförrådet uppgår till dryga 1 500 m³sk. Fastigheten ingår i Rammsjö älgjaktlag om totalt 1850 ha samt i Gastsjö fiskevårdsområde.
Fastigheten försäljs genom skriftligt anbudsgivning med en prisidé om 750.000 kr Mer om detta finns beskrivet i prospektet.

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av PF-Planer, Folke Lindbolm i maj månad 2021.
Fastigheten är på totalt ca 45,5 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 1 504 m3sk. Det dominerande trädslaget är tall som upptar ca 69 % av virkesförrådet.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Rammsjö älgjaktlag om totalt 1850 ha med en grundtilldelning hösten 2020 på 3 vuxna och fritt antal kalv. Jaktlagets areal ingår i sin tur i Håsjö-Ragunda älgskötselområde som omfattas av totalt ca 67 000 ha. Kronskötselområde är under bildande. Jaktlaget arrenderar upp all mark inom lagets område och fördelar sedan ut på markägare och antagna medlemmar. Jakten är upplåten för jaktåret 2021-2022 och det är möjligt för köparen att från 1/7-2022 söka medlemskap. För att uppnå full mark/köttlott krävs 200 ha, och för antagna medlemmar utan mark eller med mindre än 200 ha tilldelas en s.k. skyttlott. Småviltsjakten fördelas bland medlemmar via medlemskap i jaktlaget.

Fiske

Fastigheten ingår i Gastsjöns fiskevårdsområde.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade Forn- och kulturlämningar på fastigheten. (Källa: SeSverige)

Naturvärden

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade på fastigheten. (Källa: SeSverige)

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig anbudsgivning med en prisidé om 750 000 kr. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna skriftliga anbud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan anbudsgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt anbud ska vara Ludvig & Co tillhanda senast 2021-06-29. Antingen via post till Ludvig & Co, Mikael Sillerström, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, märk kuvertet med "Rammsjö 1:58" eller mail till mikael.sillerstrom@ludvig.se.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annat avtalats. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalats. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande summa senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför kontroll av finansieringsmöjligheter samt uppfyllande av undersökningsplikten skall vara klart innan bud lämnas.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 540 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tis 29 jun

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter