fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet i Överturingen!

Säljs via anbudsförfarande

2 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 7 Dec kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
70,5 ha
Myr/kärr/mosse
10,1 ha
Skogsmark
60,4 ha
Virkesförråd
6 781 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ÅNGE TURINGEN 1:9

Om fastigheten

Välskött skogsfastighet i ett skifte om cirka 70,5 hektar varav produktiv skogsmark cirka 60,4 hektar belägen i Överturingen mellan Östavall och Rätan i Ånge kommun. Virkesförråd uppgår till 6 781 m³sk och en medelbonitet på 4,1 m³sk/ha. Fastigheten har god tillgänglighet via vägar i gott skick. Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Belägenhet och vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Ånge kommun, Överturingen. För att komma till fastigheten tag väg 315 som går mellan Östavall och Rätan. Kommer man från Östavalls-hållet ska man passera centrala Överturingen, efter cirka en kilometer går en väg ner till vänster "Hortesvägen". Kör in på Hortesvägen och tag andra avfarten till vänster in på "Långtjärnsvägen", efter cirka 4,5 km är man framme på fastigheten. Se även skogskarta, översiktskarta samt vår hemsida för interaktiva kartor, www.ludvig.se.

Allmänt

Fastigheten Ånge Turingen 1:9 är en obebyggd skogsfastigheten belägen i Överturingen mellan Östavall och Rätan i Ånge Kommun. Fastigheten består av ett skifte om totalt 70,5 hektar varav 60,4 hektar produktiv skogsmark med en medelbonitet om 4,1 m³sk per hektar. Det totala virkesförrådet uppgår till ca 6781 m³sk varav ca 186 m³sk är föreslaget för slutavverkning och 365 m³sk för gallring. Det dominerade trädslagen är tall som upptar 57% av virkesförrådet följt av gran 22% och löv 21%.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan och fältarbete utfört av Bengt Olov Westman september / oktober 2021.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. I skogsbruksplanen finns röjning inom 2-5 år om 7,3 hektar.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt upp markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare upp markering av dessa.

Naturvärden

På fastigheten finns ingen registrerad nyckelbiotop (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade kultur- eller fornlämningar på fastigheten (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige)

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten. Fastigheten ingår i Turingen viltvårdsområde och Länsterhöjdens älgskötselområde & kronskötselområde.

Arealuppgifter

Areal enligt fastighetsutdrag 716 120 kvm, areal enligt skogsbruksplan 70,5 ha. Arealdifferensen kommer ej att utredas vidare.

Vägar

Fastigheten har andel i Ånge Turingen Ga:10, Hortesvägen. Ånge Turingen Ga:8, Långtjärnsvägen. Ånge Turingen Ga:6, Nytäktsvägen.

Visning

Ingen visning sker av mark utan intressenter får på egen hand besikta mark och skog på fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för fysisk person som inte är bosatt sedan ett år tillbaka i Haverö socken. Avgift för ansökan om förvärvstillstånd är 4 600 kronor för fysisk person. Förvärvstillstånd krävs för juridisk personer.

Lagfart

Kostnad för lagfart är 1,5% av Köpeskillingen + 825 kr.

Tillträde

Tillträde 30 dagar efter köpekontraktet undertecknande eller enligt överenskommelse med säljaren.

Byggnad

På fastigheten finns en mindre byggnad troligen före detta arbetsbod / byggbarack som använts som jaktkoja.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 314 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tis 7 Dec kl 12:00

Säljs via anbudsförfarande: 2 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter