fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet i Offerdalsbygden

Försäljningssätt

Anbud senast tis 30 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
137,4 ha
Tomtområde
137,4 ha
Virkesförråd
6 985 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KROKOM RÄNNÖN 2:2

Adress

Bastubodarna 120 83598 Offerdal

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet i ett skifte , ca 9 mil nordväst om Östersund. Total landareal om 137,4 ha varav 101,6 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om totalt 6 985 m3sk och en medelbonitet om 3,7 m3sk/ha. Fastighetens åldersfördelning är förskjuten med större delen yngre skog som håller relativt god bonitet med blåbär och lågört som vanligaste markvegetation, markförhållandena är varierande. Det dominerande trädslaget är gran som upptar 68 % av virkesförrådet. Fastigheten ingår i Långandalens älgskötselområde.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Norra Skog vilken har uppdaterats i oktober månad år 2021.
Fastigheten har en total areal om 137,4 ha varav 101,6 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 6 985 m3sk. Det dominerande trädslagen är gran som upptar ca 68 % av virkesförrådet.

Skogsvård

På fastigheten finns lagstadgade skogsvårdsåtgärder i form av markberedning och planering om 35,3 ha. Det finns även i skogsbruksplanen föreslaget icke lagstadgade skogsvårdsåtgärder i form av röjning om 26,1 ha. En köpare övertar ansvaret samt kostnader för samtliga skogsvårdsåtgärder.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln).

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt upp markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare upp markering av dessa.

Jakt

Fastigheten Krokom Rännön 2:2 ingår i Långandalens älgskötselområde.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade kultur- eller fornlämningar på fastigheten (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige)

Naturvärden

Det finns ett registrerat område med höga naturvärden i form av en bäckmiljö samt ett mindre område med sumpskog på fastigheten. (Källa: Se Sverige)

Vägar

En köpare övertar fastighetens andelar i befintliga skogsbilvägar.

Visning

Ingen organiserad visning av fastigheten kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besiktiga och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation med mera samt intilliggande fastigheter och deras fastighetsägare.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig anbudsgivning med en prisidé om 1.500.000 kr. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna skriftliga anbud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan anbudsgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt anbud ska vara Ludvig & Co tillhanda senast 2021-11-30 Antingen via post till Ludvig & Co, Mikael Sillerström, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, märk kuvertet med "Rännön 2:2" eller mail till mikael.sillerstrom@ludvig.se.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Krokoms Kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 388 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tis 30 Nov

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter