Skogsfastighet

Skogsfastighet i Ljungaverk.

Högstbjudande

3 400 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 16 Dec kl 16:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
136,4 ha
Skogsmark
125,8 ha
Myr/kärr/mosse
5,9 ha
Inägomark
1,7 ha
Väg och kraftledning
2,2 ha
Övrigmark
0,8 ha
Virkesförråd
12 216 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ÅNGE VÄSTERHÅNGSTA 1:159

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet fördelat på två skifte ca 4 mil nordöst om Ånge i Ljungaverk. Total areal 136,4 ha varav 125,8 ha produktiv skogsmark, virkesförråd om cirka 12 216 m³sk med en medelbonitet på 5,5 m³sk/ha.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Allmänt

Fastigheten Ånge Västerhångsta 1:159 är en obebyggd skogsfastighet som är belägen i Ljungaverk, Ånge kommun. Ca 4 mil nordöst om Ånge och ca 7 mil väster om Sundsvall. Fastigheten består av två skiften med god tillgänglighet om totalt ca 136,4 ha varav 125,8 ha produktiv skogsmark med medelbonitet om 5,5 m³sk/ha. Det totala virkesförrådet på den produktiva skogsmarksarealen uppgår till ca 12 216 m³sk. Det dominerade trädslagen är gran som upptar 50% av virkesförrådet. Skog i blandad åldersfördelning med en förskjutning mot yngre skog, 4,9 ha (4%) kalmark, 49,9 ha (40%) röjningsskog, 47,7 ha (38%) gallringsskog, 14,3 ha (11%) S2, 6,3 ha (5%) S3 amt 2,7 ha (2%) lågproducerande skog.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Erica Hästdahl, Bränna Natur AB 2019-07-10 samt tillväxtberäknad till 2020 av Ludvig & co.

Skogsvård

Röjning har föreslagits på totalt 46,3 ha under planperioden samt återväxtkontroll om 4,9 ha.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt upp markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare upp markering av dessa.

Naturvärden

Det finns flera område som är bedömd som sumpskog och ett område med nyckelbiotoper om drygt 2,2 hektar (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade kultur- eller fornlämningar på fastigheten (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige)

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten. Fastigheten ingår i Ljungaverks älgskötselområde och Hångsta viltvårdsområde och jakt har för närvarande bedrivits i Johannisbergs jaktlag och Hångsta Norra jaktlag. Jakträtten är inte upplåten utan övergår på köparen på tillträdesdagen.

Areal

Areal enligt skogsbruksplan 136,4 ha.

Arrende/nyttjanderätter

På fastigheten bedriver Johannisbergs AIK verksamhet på ca 1,8 hektar som via arrende är upplåten på 49 år från 2020-10-31, i fastighetens nordöstra del. Johannisbergs AIK har även elljusspår som korsar fastigheten.

Vägar

Fastigheten har andel i följande vägföreningar, Källråvägen vägförening (Ånge Västerhångsta Ga:1) årlig avgift, 2020 var avgiften 86 kr. Borråsvägen (Ånge Västerhångsta Ga:2) andelstal 1,7%, avgift vid behov. Kolmyrvägen (Ånge Österhångsta Ga:1) andelstal 4,4%. Kullbergsvägens vägförening, andelstal 5. Hångstavägens vägförening (Ånge Västerhångsta Ga:10) andelstal 0,61%. Jättensjöbäcksvägens vägförening, andelstal 10%. Klockenvägens vägförening, andelstal 4,5%. Samt att det finns en överenskommelse gällande Skräddarmyrvägen och Bidragsvägen om rätt att nyttja väg.

Visning

Ingen visning sker av fastigheten utan intressenter får på egen hand besikta mark och skog på fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning till en tänkt prisidé om 3 400 000 kr. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & co, Att: Freddie Hamrin, Trafikgatan 11, 856 44 Sundsvall tillhanda senast 2020-12-16, kl 16:00. OBS! Märk kuvertet "LJUNGAVERK". Använd gärna bifogad anbudsblankett.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson som är bosatt senaste året i Ånge kommun. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Lagfart

Kostnad för lagfart är 1,5% av Köpeskillingen + 825 kr.

Tillträde

Tillträde 30 dagar efter köpekontraktet undertecknande eller enligt överenskommelse med säljaren.

Kraftledning

Ellevio Ab har fått tillstånd att bygga och använda kraftledning på 145kV från Klevberget till Björnberget. Kraftledningen kommer korsa fastigheten. Vilken ersättning som kommer utgå för åtgärden är okänd.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast ons 16 Dec kl 16:00

Högstbjudande: 3 400 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter