fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet i Långshyttan

Utgångspris

1 250 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 10 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
24,7 ha
Skogsmark
22,1 ha
Inägomark
2,3 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Övrigmark
0,2 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

HEDEMORA OSTBO 5:2

Om fastigheten

Skogsfastighet om 22 ha produktiv skogsmark fördelat på två skiften. Fastigheten ligger lättillgänglig från Myckelbyvägen, 1 km väst om Långshyttan, i ett naturskönt läge nära sjön Amungen. Virkesförråd om ca 2300 m³sk varav ca 400 m³sk är avverkningsbart. Fina föryngringar med gran och lärk där skogen hela tiden bygger upp virkesförrådet och det finns goda möjligheter att påverka tillväxtmöjligheterna med skogsskötsel. Beräknad bonitet 7,1 m³sk/ha/år. Jakträtt inom Husby Västra VVO om 2265 ha och fiske i Husby-Hedemora FVOF.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Arealuppgifter

Areal enligt fastighetsutdrag: 24,33 ha
Areal enligt fastighetskarta: 24,73 ha
Areal enligt skogsbruksplan: 24,7 ha

Skogsuppgifter

Det finns en skogsbruksplan upprättad av Kjell Pettersson 2015. Planen är sedan framskriven till och med 2021 i programmet PC Skog.

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken ca 22 ha.
Virkesvolymen är uppskattad till ca 2 300 m³sk, varav ca 400 m³sk är avverkningsbart. Trädslagsfördelning 44 % tall, 42 % gran, 10 % björk, 3 % övrigt löv och 1 % lärk. Beräknad medelbonitet 7,1 m³sk/ha/år och medeltal 105 m³sk/ha. Av den produktiva skogsmarken är 0,6 ha, motsvarande 2,7 % av den produktiva skogsmarksarealen, föreslagen som NS-bestånd (naturvårdsmål med skötsel). Se vidare i skogsbilaga.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter.
Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvård

I skogsbruksplanen föreslås röjning på ca 7 ha. Vissa röjningsåtgärder har utförts runt om och i anslutning till diket på inägan.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Åkermark om ca 2 ha. Jordbruksmarken är upplåten med 1-årigt arrendeavtal skrivet på 1,7 ha med tillträdesdag 15 januari 2020. Uppsägning skall ske senast 8 månader innan arrendeperiodens utgång. I annat fall löper arrendet på ytterligare en avtalsperiod.

Naturvärden och Forn- och kulturminnen

Fastigheten berörs inte av några registrerade fornminnen eller andra kulturhistoriska lämningar.
(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hittainformation/fornsok)

Det finns inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller sumpskogar registrerade på fastigheten.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Jakt

Fastigheten ligger inom Husby Västra Viltvårdsområde (VVO) om 2265 ha. Kontaktperson Erling Hälla. Fastigheten ger en jakträtt inom VVO som ger möjlighet att lösa småviltkort för enskild småviltsjakt samt att vara med på gemensamhetsjakt på älg inom VVO. Viltvårdsområdet betalar ut en årligt arealersättning till fastighetsägaren om 280 kr inklusive moms.

Fiske

Fastigheten ligger inom Husby-Hedemora FVOF. Husby-Hedemora fiskevårdsområde har inom sina gränser 35 km av Dalälven samt ett 50-tal större och mindre sjöar i direkt anslutning till älven eller uppe i skogarna. I området ingår Hovranområdet, som har sitt namn av sjön Hovran.

För kontaktuppgifter och mer inforamtion se hemsida
http://husbyhedemorafvo.se/

Samfälligheter och vägar

Fastigheten har 33,65 % andel av Hedemora Ostbo S:1 som är en gammal sockenallmänning med samfälld mark om 1500 kvm.
Skötsel och underhåll av skogsbilväg till skifte ​2 delas med fastighetsgrannen.

Rättigheter och belastningar

Fastigheten berörs av tre officialservitut som belastar fastigheten. Ett avser ledningsrätt, område och väg. De andra avser utfartsrätt och rätt att använda och underhålla en vattentäkt med tillhörande ledningar på fastigheten till förmån till Ostbo 5:6 .

Förvärvstillstånd

För privatpersoner krävs inget förvärvstillstånd. Juridisk person skall alltid söka förvärvstillstånd, se information på länsstyrelsens hemsida.

Inteckningar

Det finns fem pantbrev till ett totalt intecknat belopp om 800 000 kr uttagna i fastigheten. Fastigheten säljs fri från lån och pantbreven överlåts på köparen vid tillträdet.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Tillträde

Enligt överenskommelse. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.​​

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 10 Nov

Utgångspris: 1 250 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter