fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet i Körtinge

Säljs via anbudsförfarande

3 400 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 23 sep kl 13:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
49,4 ha
Skogsmark
41,3 ha
Berg/hällmark
0,3 ha
Inägomark
6,9 ha
Väg och kraftledning
0,9 ha
Virkesförråd
6 492 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

KÖPING KÖRTINGE 1:55

Om fastigheten

Obebyggd fastighet om 50 ha och 41 ha produktiv skogsmark med hög produktivitet och 6 ha inägomark. Fastigheten är småkuperad och mycket vacker att gå i med lätt framkomlighet så väl för vandring som uttransport av virke. Virkesförråd om 6 500 m³sk, varav ca 2 200 m³sk är äldre skog. Jämn och bra åldersfördelning, god bonitet på 7,6 m³sk per ha och år. Väl utbyggt vägnät och sammanhållen arrondering i ett skifte. Fastigheten har andel i Åkerbo Häradsallmänning som årligen ger kontant utdelning samt erbjuder förmånliga fastighetsförsäkringar till delägare. Jakträtt medföljer.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni 2021 av Bertil Engström.

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken ca 41 ha med ett virkesförråd om 6500 m³sk, varav ca 2 200 m³sk är G2-, S1- och S2-skog.
God bonitet på 7,6 m³sk per ha. Medeltal 157 m³sk per ha.

Trädslagsblandning 50 % tall, 37 % gran och 13 % björk. Arealfördelningen per åldersklass domineras av åldersklassen 50-59 år, och är utöver denna topp relativt jämn. Skogsmarken är till största del högproducerande och lättåtkomlig med ett väl utbyggt vägnät.
På fastigheten är avdelningarna 2 och 23 föreslagna som NO-områden (naturvård orört), ca 2 ha motsvarande 4 % av den produktiva skogsmarken.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande:
Markberedning och plantering skall snarast ske i avdelning 5, 10, 20 och 26, totalt 5,4 ha. Återväxtkontroll för att säkerställa den lagstadgade föryngringsplikten i avdelning 1 och 11.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen/tillträdesdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa. I vissa gränser finns snitselband uppsatta.

Inägomark

Betesmark om ca 6 ha fördelat på ett långsmalt område längs bäcken och ett mindre område intill Lindgården ingår i fastigheten.

Jakt

Älgjakten ingår i Himmeta-Medåker ÄSO ca 11 000 ha. Nytt Kronskötselområde är bildat 2021. Har tillhört H11 jaktlag. Jakträtten är tillgänglig för fastighetsägaren från och med 1 juli 2021 och övergår på köparen vid tillträdet.

Forn- och kulturlämningar

Vid kontrolltillfället fanns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten. Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Naturvärden

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper eller andra höga naturvärden på fastigheten.
Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor.

Arealuppgifter

Total areal enligt skogsbruksplan: 49,40 ha
total areal enligt fastighetutdrag;: 48,40 ha
Total areal enligt fastighetskartan: 48,93 ha

Åkerbo Häradsallmänning

Fastigheten har 0,1504 mantal i Åkerbo Häradsallmänning. Kontantutdelning sker årligen och försäkringar kan tecknas billigare via Häradsallmänningen.

Vägar

Fastigheten är delägare i Stråkakilsvägen VSF, årlig debitering sker till föreningen. Fastigheten äger också den enskilda skogsbilvägen tillsammans med Torpen Glupa och Storbron som gemensamt svarar för löpande kostnader i vägen. Vägbommen är låst.

Rättigheter och belastningar

Last: Officialservitut. Vattenledning till förmån Körtinge 1:41. Akt: 19-him-252.1
Last: Officialservitut. Vattentäkt till förmån för Körtinge 1:52. Akt: 1983-77.3

Inteckningar

Det finns ett datapantbrev uttaget i fastigheten. Totalt intecknat belopp 942 500 SEK. Inteckningen tillfaller nya ägare.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Taxeringsvärden

Fastigheten är nybildad. Den har inte tilldelats något eget taxeringsvärde ännu. Värdeintyg kommer att upprättas för lagfarten.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick , gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektsbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Den kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. De kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Välkommen ut i skogen

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tor 23 sep kl 13:00

Säljs via anbudsförfarande: 3 400 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter