fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet i Hede

Högsta bud

1 060 000 kr

Utgångspris: 1 050 000 kr

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår
  • Kolförråd 82.1 ton/ha

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet om 33,9 ha i Hede, Härjedalens kommun.
Fastigheten består av ett skifte, lättillgängligt beläget längs länsväg 528, ca 3 km söder om Hede tätort.
Virkesförråd om ca 2 756 m3sk varav ca 1 266 m3sk som uppnått slutavverkningsbar ålder.
Talldominerat virkesförråd med inslag av gran och löv.
Jakträtt inom Hede älgskötselområde.
Fastighetens mindre storlek och lättillgängliga läge lämpar sig väl för den nyblivne skogsägaren eller som ett tillskott för den redan etablerade.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN HEDE KYRKBY 52:12

Totalareal
33,9 ha
Skogsmark
31,9 ha
Myr/kärr/mosse
1,3 ha
Väg och kraftledning
0,7 ha
Virkesförråd
2 756 m3sk
Total tillväxt/år
97 m3sk
Kolförråd/ha
82.1 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad juni 2022 av planläggare Skog Fritid i Bollnäs AB. Planen är uppdaterad med utförda åtgärder och tillväxtberäknad fram till och med 2023.
Fastigheten har en total landareal om 33,9 ha varav 31,9 ha produktiv skogsmark.
Det totala virkesförrådet uppgår till ca 2 756 m3sk varav 1 266 m3sk utgörs av slutavverkningsmogen skog.
Fastigheten bestå av 80 % tallskog och 16 % gran samt 4 % löv.
Medelboniteten är beräknad till 2,7 m3sk/ha och år.
För ytterligare skogsuppgifter se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.
Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter.
Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvård

För närvarande finns inga eftersläpande lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten har jakträtt och ingår idag i Hede älgskötselområde.
Jakträtten är upplåten och övergår till köparen 2024-07-01.

Naturvärden och forn- eller kulturlämningar

Det finns idag inga registrerade nyckelbiotoper, forn- eller kulturlämningar på fastigheten (källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommuns glesbygdsområde.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen Jämtland.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.
Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Visning

En köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till friluftsliv, ev. jakt samt intilliggande fastighetsägare.
Var extra uppmärksam i samband med vistelse i skog och mark då älgjakt kan förekomma from. 1 september.

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet med GPS så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält för att få information från skogsbruksplanen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad.
Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co Fastighetsförmedling AB förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftligt anbud. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna skriftliga anbud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan anbudsgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.
Skriftligt anbud ska vara Ludvig & Co Fastighetsförmedling , Ida Steffansson, Postgatan 13A , 846 31 Hede, tillhanda senast 2023-10-18 . OBS! Märk kuvertet eller mail med Hede Kyrkby 52:12. Använd gärna bifogad anbudsblankett.

Taxeringsvärde

Då fastigheten är nybildad finns inget fastställt taxeringsvärde att redovisa.

Skogen skapar klimatnytta

Skogen gör stor klimatnytta. Den minskar behovet av fossil energi och har under lång tid lagrat in koldioxid i ett växande virkesförråd.
Vi använder PcSKOG:s beräkning av skogsfastighetens kolbalans.
Den totala mängden bundet kol i skog och skogsmark på denna fastighet uppgår enligt beräkningar till 2 619 ton vilket motsvarar 9 597 ton koldioxid.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter