Skogsfastighet

Skogsfastighet i Fallhult om 72 ha

Högstbjudande

6 900 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 2 feb

Visning

  • Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av skog och skogsmark. Under sedvanlig hänsyn till skog, jakt och naturvårdsintressen.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta via fastighetens sida på vår hemsida luvdig.se. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
72,4 ha
Åkermark
2,9 ha
Myr/kärr/mosse
2,0 ha
Skogsmark
65,2 ha
Berg/hällmark
1,2 ha
Väg och kraftledning
1,1 ha
Virkesförråd
11 826 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HULTSFRED FALLHULT 1:29

Adress

Fallhult Hultsfred

Om fastigheten

Nu finns möjligheten att förvärva en skogsfastighet om ca 72 ha, som gränsar till sjön Oppbjärken, i Fallhult strax öster om Hultsfred. Inga byggnader förutom en förrådsbyggnad. Produktiv skogsareal om 65,2 ha med ett totalt virkesförråd om cirka 11 826 m³sk. Hög andel slutavverkningsskog i åldersklassen 115-120 år. Tallandelen på fastigheten uppgår till ca 79 %. Bra vägnät. Jakt och fiske.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Vagnslider

Vagnslider uppfört i trä med plåttak.

Skogsuppgifter

Fastighetens skogstillstånd redovisas i bifogad nyupprättad skogsbruksplan där fältinventeringen är utförd av Mattias Johansson, Ludvig & Co.

Skogsbruket omfattar 65,2 ha produktiv areal med en medelbonitet om 5,8 m³sk/ha. Ålders- och huggningsklasser domineras av slutavverkningsskog, framförallt åldersklassen 115-120 år. Tillväxten beräknas i nuläget till 266 m³sk per år. Lika med 2,2 % av nuvarande virkesförråd. Skogsarealen har bra tillgänglighet via befintliga vägar. Det total virkesförrådet är 11 826 m³sk vilket ger ett medel om 181 m³sk/ha. Av förrådet är ca 79 % tall, 18 % gran, 3 % löv.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakten är utarrenderad t.o.m 2021-06-30

Fiske

Byfiske i sjön Oppbjärken

Forn- och kulturlämningar

Det finns några forn-och kulturlämningar på fastigheten. Det finns en fossil åker registrerad i sydöstra hörnet på skifte nr. 1 (RAÄ-nummer:
Vena 887). Det finns även 2 st registrerade lägenhetsbebyggelser i södra delen på skifte nr: 3. RAÄ-nummer: Vena 488:1 & 489:1)

Arrende/nyttjanderätter

Inägomarken är utarrenderad till 13:e mars 2021

Stödrätter

Inga stödrätter följer fastigheten

Servitut

Det kommer bildas servitut för brygga och båtplats samt för Infiltrationsbädd som kommer belasta fastigheten.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Hultsfreds kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kr för privatperson och 7 100 kr för juridisk person.

Visning

Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av skog och skogsmark. Under sedvanlig hänsyn till skog, jakt och naturvårdsintressen.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta via fastighetens sida på vår hemsida luvdig.se. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tis 2 feb

Högstbjudande: 6 900 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter