fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet i Edsbyn med god vägtillgång

Utgångspris

1 850 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast mån 27 sep kl 13:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
55,8 ha
Skogsmark
34,3 ha
Myr/kärr/mosse
20,8 ha
Väg och kraftledning
0,7 ha
Virkesförråd
4 505 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

OVANÅKER VÄSTRA EDSBYN 9:17

Adress

Ovanåker Västra Edsbyn 9:17

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet belägen i Fullen ca 1 mil norr om Edsbyn. Ca 34,3 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd ca 4 505 m³sk, medelbonitet ca 3,8 m³sk och medelvolym ca 131 m³sk/ha. Åldersfördelningen är koncentrerad äldre skog och fastigheten har mycket god tillgång till väg. Jakt i Ovanåker Västra VVO, ca 13 700 ha.

Bilder

Fakta

Allmänt

Fastigheten Ovanåker Västra Edsbyn 9:17 är en obebyggd skogsfastighet bestående av ett skifte och är belägen ca 1 mil norr om Edsbyn.

Areal

Areal enligt skogsbruksplanen uppgår totalt till 55,8 hektar. Areal enligt fastighetsregistret uppgår till 53,6 ha. Differensen kommer ej närmare att undersökas.

Skogsuppgifter

Till försäljningsobjektet finns en skogsbruksplan upprättad år 2011 av Hans Einarsson. Planen är sedan tillväxtberäknad och uppdaterad med utförda åtgärder till och med mars 2021 av Johan Karlsson, Ludvig & Co.

Enligt skogsbruksplanen är den produktiva skogsmarken 34 ,3 hektar med ett uppskattat virkesförråd om 4 505 m³sk. Volymen skog som har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning (G2, S1 och S2-skog) bedöms till ca 3 674 m³sk. Medelvolymen per hektar är 131 m³sk och medelboniteten uppgår till 3,8 m³sk per hektar. Den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 125 m³sk/år (3,6 m³sk/ha/år). Av virkesförrådet utgör 79% tall, 14% gran, och 7% löv. Åldersfördelningen på fastigheten har sin tyngdpunkt på äldre skog.

Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns det behov av röjning och gallring för fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. Skogsvård att utföra till följd av föreslagna åtgärder inom kommande planperioden är ca 3,2 hektar röjning.

Fastighetsgränser

Försäljningsobjektet gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade fornminnen och kulturlämningar på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen & Riksantikvarieämbetet)

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen, Skogens pärlor)

Jakt

Fastigheten har del i Ovanåkers Västra viltvårdsområde med ca 13 700 ha.

Taxeringsvärde

Fastigheten bildades år 2020 genom avstyckning och saknar därför eget taxeringsvärde.

Inteckningar

Fastigheten besväras ej av sökt eller beviljad inteckning.

Gemensamhetsanläggning

Fastigheten har del i Ovanåker Norra Edsbyn Ga:4 avseende vägar. Gemensamhetsanläggningen förvaltas av Edsbyns Västra Samfällighetsförening.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person. Länsstyrelsen tar ut en avgift om 7 100 kronor för att få ansökan prövad.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer att ske. Spekulanter uppmanas att besiktiga skogsskiftena på egen hand eller genom konsult därigenom själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. För upplysningar kontakta ansvarig mäklare.

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner.

Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten.

Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, planförhållanden mm.

Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast mån 27 sep kl 13:00

Utgångspris: 1 850 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter