Skogsfastighet

Skogsfastighet i Burvik

Utgångspris

3 200 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast ons 21 okt, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
124,0 ha
Skogsmark
101,0 ha
Skogsimpediment
22,4 ha
Väg och kraftledning
0,5 ha
Övrigmark
0,1 ha
Virkesförråd
15 486 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

SKELLEFTEÅ BURVIK 6:2

Om fastigheten

Virkesrik skogsfastighet i Burvik om 101 ha produktiv skogsfastighet med ett virkesförråd om ca 15 500 m³sk och en bonitet om 4,8 m³sk/ha/år. Skifte med egen strand. Naturreservat håller på att bildas och berör del av fastigheten, lantmäteriförrättning pågår.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplanen upprättad 2018-10 och tillväxtberäknad till och med 2020 uppgår den totala arealen till 124 ha varav 101 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 15 486 m³sk. Medelförrådet uppgår till 153 m³sk/ha och en bonitet om 4,6 m³sk/ha och år. Avverkningsförslagen uppgår till ca 3 370 m³sk varav ca 2 600 m³sk är föryngringsavverkning och ca 770 m³sk är gallring.

Skogsvård

Under planperioden är 19,5 ha röjning är föreslagen att utföras i första och andra perioden.

Skogsvårdslagen

Skogsvårdslagen
På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 -100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln).

För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda
regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.​

Fastighetsgränser

Avvikelser kan förekomma mellan officiell och uppgiven areal enligt skogsbruksplanen. Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren ansvarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Naturvärden

Naturreservat
Fastigheten berörs av Bornsmyran naturreservat. Naturreservatet berör skifte 4 avdelningarna 1, 12, 13, 14, 15, 16 samt intilliggande skogsimpediment. Ca 24 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 5 600 m³sk berörs. Se bifogad karta. Ersättning för naturreservatet är utbetald. (Källa Skogsstyrelsen).

Fastigheten tillträds när pågående lantmäteriförrättning är klar och registrerad. Lantmäteriförrättning påbörjad 2020-03-16.

Läs mer om Bornsmyrans naturreservat här! https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/besoksmal/naturreservat/bornsmyran.html

Forn- och kulturlämningar

Forn- och kulturlämningar
Inga fornminnen eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Jakt

Älgjakten är arrenderad till Burviks jaktlag, skriftligt avtal saknas. Jaktlaget jagar på ca 2 300 ha. Som fastighetsägare kan man ansöka om medlemskap i jaktlaget.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter