Lantbruk

Skogsfastighet i Boda ,Kil

Högstbjudande

1 800 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 27 apr, kl 16:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
33,9 ha
Skogsmark
32,8 ha
Myr/kärr/mosse
0,8 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Virkesförråd
4 148 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KIL BODATORP 1:21

Adress

Rennstad

Om fastigheten

En mycket fin och välskött skogsfastighet med god tillväxt och utan byggnader. Allt i ett skifte om ca 33 hektar med drygt 4 000 m³sk där stor del är i åldrarna 40-60 år. Områden med ungskog är nyligen röjda. Fastigheten ingår i Viltvårdsområde och Kronskötselområde. Bra tillgänglighet då marken ligger i anslutning till allmän väg.
Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad november 2019 av Henrik Gynnemo.
Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 32,8 ha med ett totalt virkesförråd om 4 148 m³sk varav 957 m³sk i huggningsklass S1 och S2. Beräknad medelbonitet är 7,3 m³sk/ha och årlig tillväxt 188 m³sk/år i medel under planperioden. Virkesförrådet är i medeltal 126 m³sk per hektar där trädslagsfördelningen har en viss övervikt mot tall som utgör 50% och vidare 34% gran och 16%löv. Större delen av virkesförrådet i åldrarna 40-60 år och huggningsklass G1. Avverkningsförslag under planperioden (2020-2029) är totalt 907 m³sk fördelat på föryngringsavverkning 620 m³sk samt gallring 287 m³sk.

Skogsvård

En välskött produktionsskog som enligt planläggaren är en fastighet "i huvudsak gott skogstillstånd med en relativt låg andel skog som behöver åtgärdas å det snaraste". Stor del av ungskogen är nyligen röjd och är nu satt på fin tillväxt.
Medelboniteten är över länets snitt med sina 7,3 m³sk per ha och om planförslagen följs så höjs dagens virkesförråd med ca 1 000 m³sk under de kommande tio åren. Sammanfattningsvis en mycket fin investering för framtiden.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i "Snipans Viltvårdsområde" som i sin tur är en del av ett större Älgskötselområde, "Grävlingens ÄSO".
Marken ligger även inom Kronskötselområde.
Älgjakt bedrivs som gemensamhetsjakt inom vvo på ca 3 600 ha. Här har man som ägare till den här fastigheten 1 plats i jaktlaget. Enligt stadgarna är platsen ej möjlig att upplåta till utomstående nyttjanderättshavare då det för detta krävs minst 50 ha.
Småviltjakt liksom jakt på Kronvilt bedrivs enskilt på egen fastighet.

Forn- och kulturlämningar

Finns två lämningar efter lägenhetsbebyggelse inom fastigheten. Båda återfinns i skogsbruksplanens avdelning nr. 7.
Källa: Riksantikvarieämbetet Fornsök

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper finns registrerade på fastigheten.
Marken intill Jonsbolstjärnet utgörs av sumpskog där extra hänsyn bör tas.
Källa: Skogsstyrelsen

Planer, bestämmelser mm

Fastigheten berörs inte av några planer, områdesbestämmelser eller reservat.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom distrikt Boda, Kils kommun. Detta räknas inte som glesbygdsområde, varför en privatperson inte behöver ansöka om förvärvstillstånd inför ett köp. För juridiska personer gäller särskilda regler.

Skattetal

Öre, penningar - 4

Visning

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym. Detta är också ett bra sätt för att hitta till och runt på fastigheten. Ingen särskild visning arrangeras utan objektet undersöks på egen hand, dock skall hänsyn tas till grannar mm.

Tillträde

Tillträde sker efter överenskommelse med den slutlige köparen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 200 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter