Skogsfastighet

Skogsskifte i Bleckåsen

Försäljningssätt

Anbud senast mån 14 Dec kl 00:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
21,8 ha
Skogsmark
17,6 ha
Myr/kärr/mosse
2,1 ha
Inägomark
2,0 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Virkesförråd
1 378 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Del av KROKOM BLECKÅSEN 2:2

Adress

Alsen

Om fastigheten

Trevligt skogsskifte om totalt ca 21,8 ha i Bleckåsen, Alsen. Skiftet har ett virkesförråd om 1 378 m³sk på 17,6 ha produktiv skogsmark. Jakt i älgskötselområde och kronhjortsskötselområde.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2018 av Folke Lindblom, Ludvig & Co. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken på skiftet 17,6 ha med ett virkesförråd om ca 1 378 m³sk efter uppräkning med 2020 års tillväxt.

Skogsmarksarealen är fördelad på både yngre och äldre skog med en större andel yngre skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några lagstadgade skogsvårdsåtgärder. Det finns behov av föryngringsavverkning och röjning.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga skogsvårdsåtgärder som finns på skiftet per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen finns 2 ha inägomark på skiftet. Denna brukas inte i dagsläget.

Naturvärden

Det finns inga naturvärden registrerade på fastigheten enligt Skogsstyrelsen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten enligt Skogsstyrelsen.

Jakt

Fastigheten ingår i Bleckåsen östra jaktlag om 1213 ha som i sin tur ingår i Västjämtlands älgskötselområde samt i Alsenbygdens kronhjortsskötselområde.

Vägar

Fastigheten har del i Övre bleckåsens enskilda väg. Bleckåsen 2:2 har andelstal 1,18% i vägföreningen.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastigheten Krokom Bleckåsen 2:2 om ca 21,8 ha. Säljaren har skickat in ansökan om fastighetsbildning till Lantmäteriet för att stycka av ca 2 ha på fastighetens södra del.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig anbudsgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt anbud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan anbudsgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt anbud ska vara Ludvig & Co tillhanda senast 2020-12-14. Antingen via post till Ludvig & Co, Mikael Sillerström, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, märk kuvertet med "Bleckåsen 2:2" eller mail till mikael.sillerstrom@ludvig.se.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Krokoms kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Visning

Ingen organiserad visning av skiftet kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar efter beviljandet om inget annat avtalas. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalas. I båda fallen gäller som förutsättning att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast mån 14 Dec kl 00:00

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter