Skogsfastighet

Skogsfastighet i Björinge om 100 hektar

Utgångspris

7 500 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

  • Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta.
    Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.
    Gårdskartan går också bra att zooma in och ut på för att hitta till fastigheten.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
101,4 ha
Skogsmark
88,6 ha
Inägomark
3,3 ha
Myr/kärr/mosse
1,9 ha
Väg och kraftledning
1,1 ha
Berg/hällmark
6,5 ha
Virkesförråd
9 000 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

NORRTÄLJE BJÖRINGE 2:12 och 2:37

Adress

Björinge Skogsväg 76391 Hallstavik

Om fastigheten

Mycket fin och välskött skogsfastighet i Björinge vid Skebobruk i Hallstavik. Bra framtida tillväxt och mycket bra åldersfördelning framförallt på en av två fastigheter. Gott om vilt med älg, rådjur, enstaka dov, och mycket vildsvin. Det finns en jaktkoja, lappkåta och garage på fastigheten. Vi förmedlar två separata fastigheter och i webbannonsen är vissa uppgifter sammanslagna mellan fastigheterna. Det finns skogsbruksplan från 2012 respektive 2020 att tillgå. Enligt Skogsbruksplaner är volymen 9 000 m³sk. Framtidsskog med viss möjlighet till direkt gallring.

Bra läge i Norrtälje närhet till Skebobruk (5 km), Hallstavik (10 km), Norrälje (35 km), Uppsala (67 km) och Roslagstull Stockholm (94 km).

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Jaktkoja

Praktisk hus vid garaget med möjlighet till övernattning.

Lappkåta

Mysig lappkåta med öppen spis för kalla jaktdagar.

Garage

Garage vid jaktkoja.

Fastighet

Vi har förmånen att förmedla en två fin skogsfastigheter i Björinge.
Norrtälje Björinge 2:12 med 3 skiften om 35 ha, 17 ha och och 2 ha.
Norrtälje Björinge 2:37, 1 skifte om 45 hektar.

Fastigheterna besväras ej av sökt eller beviljad inteckning eller inskrivning (pantbrev).

Skogsuppgifter

NORRTÄLJE BJÖRINGE 2:12

Skogsbruksplan finns från 2012. Enligt skogsbruksplan är årlig tillväxt 127 m²sk vilket ger en uppskattad volym 2020 på 3 600 m³sk. Fastigheten är belägen ca 7 km sydväst om Hallstavik i Norrtälje kommun. Fastigheten består av tre skiften med en total landareal om 55,6 ha. Huvuddelen (78 % eller 43,2 ha) av fastighetens landareal består av skogsmark, 6 % av inägomark och 16 % av impediment och övrig mark. Fastighetens medelbonitet: 5,9 m³sk/ha/år.
Skogsbilvägnätet är väl utbyggt och vägarna håller bra klass. Det totala virkesförrådet uppgick till 2600 m³sk, vilket motsvarar 61m³sk/ha. Den låga virkesförrådet per ha beror på stora föryngsavverkningar under de senaste 10 åren. Skogen är överlag välskött. Tall är det dominerade trädslaget med 43 % av volymen.

NORRTÄLJE BJÖRINGE 2:37

Skogen ligger i ett långsmalt skifte med flera skogsbilvägar inom eller i anslutning till fastigheten. Skogen har en varierande bonitet och ålder även inom
Bestånden. Det finns en god förekomst av berg och delvis luckor inom fastigheten. Norra delarna har en låg produktionsförmåga med mager bergig mark.
Ny Skogsbruksplan 2020 med virkesförråd om 5 428 m³sk och medeltal 119 m²/ha. Medelbonitet på 6,7 m³sk per ha. Trädslagsblandning 13 % tall, 59 % gran, 34 % löv.

Skogsvård

NORRTÄLJE BJÖRINGE 2:12

Andelen NS- och NO-bestånd uppgår till 5,8 % eller 2,5 ha. De avdelningar som klassats som NS- och NO-bestånd är avdelningarna 7, 15, 17 och 18.
Avdelningarna 6 och 8 är även satta som sumpskogar enligt SVO.
Rågångarna är otydliga och bör märkas upp.

NORRTÄLJE BJÖRINGE 2:37

I norra delarna finns det bestånd som snarast bör föryngringsavverkas innan kvalitén försämras. Det finns ett par bestånd med akut gallringsbehov, framförallt granåkrarna. Det finns även ett par NS-bestånd som man bör frihugga ädellövträd inom. Gallringarna bör underröjjas innan åtgärd.
Det finns ett par ytor som är berikade av tjock grässvål. Här bör hjälpplanteras med exempelvis barrotsplantor. Det förekommer även fläckvis lövröjning inom dessa ytor. På senare delen av planperioden kommer ett par beståndbehövas genomgå röjningar.

En gammal stenbro har hittats nära skogsbilvägen.

Åkermark

Det finns ett muntligt avtal för åkermarken som kan köparen kan överta eller säga upp.
Åkermarken finns på Norrtälje Björinge 2:12. Enligt fastighetstaxeringen är dräneringen otillfredsställande och brukningsvärde sämre (minst 10 % men högst 30 % under normalt).

Stödrätter

Det finns inga stödrätter att överta.

Jakt

På fastigheten finns gott om rådjur, älg, enstaka dovvilt, vildsvin och småvilt. Jakträtt är upplåten med muntligt avtal och kan övertas av köparen med eller utan att man fortsätter samarbetet med två andra fastigheter och behåller ett jaktområdet på 350 hektar.

Fiske

Det finns tre registrede fiskerätter i Bysjön, Storsjön och Storklinten från den södra sidan varav FS 3-5 på Norrtälje Björinge 2:12 och FS 4-5 på Norrtälje Björinge 2:37. Använda extern kartlänk till Lantmäteriet och sök på respektive samfällighet, NORRTÄLJE BJÖRINGE FS:3-5.

Arrende/nyttjanderätter

Inga skriftliga arrenden finns, det finns en muntlig överenskommelse för åkermark och jakt som köparen kan bestämma över.

Naturvärden

Det finns åtta stycken registrerade naturvärden varav två nyckelbiotoper om 2 hektar och 4,5 hektar sumpskog..

Nyckelbitop;
På Norrtälje Björinge 2:12, biotopskydd N 1431-2015. Extern länk till Skogsstyrelsen nedan.
På Norrtälje Björinge 2:37, biotopskydd N 1480-2015. Extern länk till Skogsstyrelsen nedan.

Naturvärde
Sumpskog 4,5 hektar totalt. Extern länk till Skogsstyrelsen nedan.

Fastigheten gränsar till naturreservat, nyckelbiotoper, biotopskyddsyta och Natura 2000 habitat, vilket kan betyda att samråd måste ske med berörd länsstyrelse.

Forn- och kulturlämningar

Det finns två registrerade forn- och kulturlämningar på Norrtälje Björinge 2:12.
Husgrund, historisk tid
Bebyggelselämning, bestående av 1 husgrund, med övertorvadspismur. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok, länk nedan i webbannons.
Lägenhetsbebyggelse, torp
Område med bebyggelselämningar, (torp), bestående av husgrunder. Ej besökt inv.-76 p g a säden stod hög vid besiktningstillfället. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok, länk nedan i webbannons.

Synpunkt från skogsbruksplanen;
En mycket gammal körväg till ”Nils-Ers” och Bremossorna passerar igenom fastigheten. Låt den vara kvar, plantera ej igen. Torpruin ”Enlund” ligger på en holme i den odlade åkern.

Gemensamhetsanläggning

Vägförening Norrtälje Björinge Ga:1. Årsavgift för 2020-05-01-2021-04-30 är uppskattad (höjd) till 5 000 SEK (3 100 SEK, 2019).

Skattetal / Mantal

Respektiva fastighet har 1/8 mantal i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Fastighetsgränser

Säljaren ansvarar inte för att markera fastighetsgränser, använd gårdskarta för platsangivelse i fält via google maps.

Förvärvstillstånd

Förvärstillstånd krävs inte för privatperson. Juridisk person kräver förvärvstillstånd (4 600 kr i ansökningsavgift).

Jordförvärvslagens regler styr så att denna fördelning mellan privatpersoner och juridiska personer skall vara oförändrad över tiden. Juridiska personer, som aktiebolag, kan vanligtvis bara köpa av andra juridiska personer. Ett förvärvstillstånd för juridisk person för köp av en privatperson är inte lätt att få. Specifika regler i jordförvärvslagen, till exempel kan förvärvstillstånd beviljas för ett sågverksbolag som behöver skogen för sin råvaruförsörjning. Önskar du köpa skog i bolagsform har Ludvig & Co konsulter som kan hjälpa dig med den processen.

Friskrivning

Fastigheten säljs med en så kallad friskrivningsklausul där köparen godtar fastighetens skick och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten.

Övrigt

Din framtid finns i vårt ursprung
Nu byter LRF Konsult namn till Ludvig & Co. Med samma drivkraft, erfarenhet och kompetens tar vi med oss vårt starka ursprung in i framtidens rådgivning – allt för att fortsätta skapa framgångsrika företagare över hela landet.

Ett nytt kapitel i vår hundraåriga historia
Med ett nytt namn och ett helt nytt utseende tar vi på Ludvig & Co nu klivet in i framtidens rådgivning. I över hundra år har vi följt lantbrukare, skogsägare och entreprenörer på deras resor – och givit det stöd som krävs för att skapa riktigt framgångsrika företagare. Vi är 1 300 kollegor med gedigen kompetens inom ekonomi, fastighetsförmedling, juridik samt skatt- och affärsrådgivning, och idag finns vi på 130 orter över hela landet. Alltid nära dig och din verklighet.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter