fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet Högsby/Fagerhult 134 ha

Högstbjudande

9 650 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 9 apr kl 16:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
134,2 ha
Skogsmark
129,8 ha
Skogsimpediment
3,7 ha
Övrigmark
0,7 ha
Virkesförråd
13 387 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HÖGSBY FARSHULT 3:15

Adress

Farshult 57994 Fagerhult

Om fastigheten

Skogsfastighet Högsby kommun med en skogsareal i ett fint skifte om 134 ha allt i huvudsak skogsmark.
Virkesförråd 13 400 m³sk där stor andel utgörs av gallringsskog med hög löpande tillväxt.
Gräns till vatten.

Utgångspris: 9 650 000 kronor.
Bud senast: 2021-04-09.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsfastigheten Farshult 3:15 är belägen i västra delen av Högsby Kommun.
Fastigheten totala areal uppgår till 134 ha varav produktiv skogsareal är 130 ha.
Markens bonitet för området är cirka 6.5 m³sk/ha.

Ett gran- och talldominerat virkesförrråd om 13 400 m³sk.
Skogsinnehållet domineras av gallringsskog, G1-skog i åldern 20-35 år
då den löpande tillväxten är som högst.
Med ett fortsatt aktivt brukande skapas skogsekonomiska värden nu och framåt.
Se bifogad skogsbruksplan.
Ungskogsröjning är utförd i avdelningarna 18, 31 och 35 efter planens upprättande.
Total röjd areal 14,5 ha.
Fastigheten finns i ett fint arronderat skifte.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade.
Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Byggnader

Inga byggnader finns på fastigheten.

Vatten/Fiske

Fastigheten har gräns till Broasjö och Böljsgöl.
Enskilt vatten utmed stranden och samfällt fiske.
Insjöfiske med Aborre och Gädda. Möjligen kräftor.

Jakt

Jakten är tillgänglig för den nya köparen fr.o.m 2021-07-01.
Sedvanliga jaktmöjligheter på älg, rådjur och vildsvin.
Möjlighet finns att gå med i befintligt jaktlag.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan komma att krävas för fysisk person.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildningskostnader, lantmäterikostnader och lagfartskostnader betalas av köparen.
Köparen skall tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid en eventuell förrättning.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.
Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt.
Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick.
Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten .

Visning

Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av skog och skogsmark.
Sedvanlig hänsyn till skog och jakt.

Inteckningar

Fastigheten är fri från penninginteckningar.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast fre 9 apr kl 16:00

Högstbjudande: 9 650 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter