Skogsfastighet

Skogsfastighet – Guddarp

Högstbjudande

1 400 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 16 Nov

Visning

  • Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med undertecknad fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

    Visning av byggnader sker enligt överenkommelse med undertecknad fastighetsmäklare.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
21,9 ha
Skogsmark
19,9 ha
Inägomark
1,1 ha
Väg och kraftledning
0,7 ha
Övrigmark
0,2 ha
Virkesförråd
1 576 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LJUNGBY GUDDARP 1:3

Adress

Solbacken 2 34196 Ljungby

Om fastigheten

Ljungby Guddarp 1:3 är en lättillgänglig skogsfastighet väster om Guddarp i Ljungby kommun. Fastigheten omfattar totalt 21,9 ha varav 19,9 ha produktiv skogsmark i ett samlat skifte. Virkesförrådet uppgår till cirka 1576 m³sk med övervägande del ungskog. Medelbonitet om 8,6 m³sk/ha och en beräknad tillväxt för kommande säsong om 120 m³sk. Fastigheten erbjuder goda möjligheter att utöva aktivt skogsbruk men även fantastiska chanser till naturupplevelser, jakt och rekreation.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Övernattningsstuga/sommarstuga

Trevlig liten övernattningsstuga. Byggnaden är uppförd på torpargrund med trästomme, träfasad, grästak och kopplade fönster. Uppvärmning sker via direktverkande el. På tomten finns grävd brunn men vatten är ej indraget till huset. Avlopp saknas (utedass).
Boarea är uppskattad till cirka 25 kvm. Stugan rymmer allrum med öppen spis (ej provtryckt eller sotad), pentry och mindre sovrum.

Förrådsbyggnad

Enklare förrådsbyggnad uppförd i träkonstruktion med tak belagt med plåt. Byggnaden rymmer, vedbod, förråd, enklare snickarverkstad och utedass.

Skogsuppgifter

Fastighetens produktiva skogsmark uppgår till 19,9 ha och ligger samlat i ett skifte. Virkesförrådet uppgår enligt plan till 1 576 m³sk, vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om ca 79 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 8,6 m³sk. Gran är det dominerande trädslaget med 85 %, följt av björk 10 % och tall 5%. I huvudsak ungskog med cirka 64% R2 skog och 29% G1 skog. Gott vägnät på fastigheten ger god tillgänglighet. Se även bifogad skogsbruksplan.

Inägomark

Inägomarken uppgår till 1,1 ha enligt skogsbruksplanen och finns fördelad till två åkrar. Ej upplåten.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns tre stycken områden som berörs av registrerade fornlämningar i form av fossila åkrar. I övrigt finns inga registrerade forn eller kulturlämningar. (källa SeSverige)

Vid alla skogliga ingrepp bör man vara uppmärksam på att kultur/fornminnen kan förekomma, även om dem inte är kända sedan tidigare. Det är inte alltid bara
själva lämningen som bör bevaras, det kan också vara viktigt att bevara den omgivande miljön.

Naturvärden

På fastigheten finns inga registrerade områden med höga naturvärden eller nyckelbiotoper. (Källa: Skogsstyrelsen Skogens Pärlor)

Jakt

Sedvanlig jakt efter älg, vildsvin och småvilt. Jakten är upplåten till 1/7 - 2022. Fastigheten ingår idag i gemensamt älgjaktslag (Bolmstad-Guddarps älgjaktslag).

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/ . Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Försäljningssätt

Fastigheten säljs genom budgivning.
Bud skall inges skriftligen via post eller e-post (dan.gustavsson@ludvig.se) och lämpligast på bifogad blankett. Därtill skall bankreferens eller motsvarande lämnas. Eventuella villkor från budgivare skall framgå av budet.

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att efter budtidens utgång kan säljaren välja bort en budgivare eller att anta något av de inkomna buden. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att inbjuda till slutbudgivning mellan de, av säljaren godkända budgivarna som inkommit med bud och som önskar deltaga.

Köparen förbinder sig att avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i skogsområdet (friskrivningsklausul). Säljaren friskriver även sig från allt ansvar från lämnade areal och volymsuppgifter i upprättad skogsbruksplan.

Fastigheten säljs i befintligt skick.

Kostnader för lagfart och stämpelskatt skall betalas av köparen.

I samband med upprättande av köpeavtal skall köparen erlägga handpenning om 10% av köpeskillingen. Resterande del av köpeskillingen skall erläggas på tillträdesdagen.

Äganderätten till fastigheten övergår till köparen på tillträdesdagen efter full slutlikvid erlagts mot kvitterat köpebrev . Säljaren bär eventuell avkastning från fastigheten fram till tillträdesdagen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter