fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet Fugelsta, Kälarne

Högstbjudande

3 750 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast fre 22 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
115,5 ha
Åkermark
3,7 ha
Skogsmark
77,3 ha
Skogsimpediment
34,5 ha
Virkesförråd
9 634 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

BRÄCKE FUGELSTA 1:33

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet som omfattar ett skifte med mycket god åtkomlighet och arrondering, beläget i Fugelsta, ca 15 km väster om Kälarne. Fastigheten har en areal om 115 hektar varav 77 hektar produktiv skogsmark med en bonitet om 5 m³sk. . Virkesförråd om ca 9 634 m³sk varav 4 579 m³sk i huggningsklasserna G2 och S1. Jakt i VVO om 2100 ha.

Fastigheten försäljs genom skriftligt anbudsgivning med en prisidé om 3.750.000 kr. Mer om detta finns beskrivet i prospektet.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Peter Lundgren i september 2018. Planen har uppräknats tom. september 2021 av Buster Knutsson på Ludvig & Co.

Fastigheten har en total areal om 115,5 ha varav 77,3 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 9 634 m3sk. Det dominerande trädslagen är Tall som upptar 72 % vardera av virkesförrådet.

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande lagstadgade skogsvårdsåtgärder på fastigheterna. Det kan dock finnas icke lagstadgade åtgärder som krävs för beståndens framtida utveckling. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga skogsvårdsåtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten Bräcke Fugelsta 1:36 ingår i Fugelsta Viltvårdsområde om 2 143 ha, som i sin tur ingår i Håsjö-Ragunda Älg- och Kronskötselområde med totalt 67 204 ha. Höstens älgtilldelning i Fugelsta VVO är 5 vuxna och fritt antal kalv. Småvilt får jagas inom hela VVO:s areal.
All till fastigheten tillhörande jakt övergår till köparen per den 1/7-2022.

Forn- och kulturlämningar

Inga registrerade forn- eller kulturlämningar finns på fastigheten. (Källa: SeSverige)

Naturvärden

Inga registrerade nyckelbiotoper finns på fastigheten. Ett område med sumpskog finns registrerat i fastighetens sydvästra del. (Källa: SeSverige)
I skogsbruksplanen finns föreslaget 8,9 ha NS skog samt 4,6 ha NO skog.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig anbudsgivning med en prisidé om 3.750.000 kr. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna skriftliga anbud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan anbudsgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt anbud ska vara Ludvig & Co tillhanda senast 2021-10-22 Antingen via post till Ludvig & Co, Mikael Sillerström, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, märk kuvertet med "Fugelsta 1:33" eller mail till mikael.sillerstrom@ludvig.se.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande summa senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför kontroll av finansieringsmöjligheter samt uppfyllande av undersökningsplikten skall vara klart innan bud lämnas.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annat avtalats. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalats. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bräcke Kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast fre 22 okt

Högstbjudande: 3 750 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter