Skogsfastighet

Skogsfastighet Emmaboda, 82 ha

Högstbjudande

6 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 10 jun

Visning

  • Skogen och markerna går bra att besiktiga på egen hand.
    Med hänsyn till grannar, jakt och djur.
    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/ . Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
82,1 ha
Skogsmark
71,4 ha
Skogsimpediment
9,7 ha
Småhusmark lantbruk
0,1 ha
Övrigmark
0,9 ha
Virkesförråd
11 054 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Emmaboda Huvudhultakvarn 3:3

Adress

Huvudhultakvarn 112 36193 Broakulla

Om fastigheten

Skogsfastighet i Huvudhultakvarn som är belägen norr om Emmaboda.
Fastigheten har en totalareal på 82 ha varav 71,4 ha är produktiv skogsmark.
Virkesförrådet är bedömt till 11 050 m³sk i huvudsak barrträdsskog.
Fastigheten finns i ett skifte med mycket bra arrondering och goda brukningsförutsättningar.
Gårdscentrum med byggnader i äldre skick. Strandlinje till Lyckebyån.

Utgångspris: 6 500 000 kronor.

Försäljningssätt: Bud senast 2020-06-10

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Ekonomibyggnad

Äldre ladugårdsbyggnad i anslutning till övriga gårdscentrum.
Används till förråd och garage. Tidigare varit använt som mob.förråd.

Bostadsbyggnad

Bostadsbyggnad nära Lyckebyån.
Huset är byggt 1890 och har stått tomt sedan 1957.
Stort renoveringsbehov.
Finns ingen el eller vatten.

Byggnadssätt

Samtliga byggnader är i äldre skick och i behov av renovering.
Samtliga byggnader kommer att friskrivas i sin helhet i samband med försäljningen.

Skogsuppgifter

Fastighetens skogstillstånd redovisas i bifogad skogsbruksplan som är upprättad av Ludvig & Co Mattias Johansson under April 2020.

Fastigheten Huvudhultakvarn 3:3 ligger belägen i Kalmar län, Emmaboda kommun och Algutsboda församling.
Totala landareal uppgår till 82 ha med 71,4 ha produktiv skogsmark.
Skogsmarken kännetecknas av bra gran-och tallmark. Den huvudsakliga skogstypen är barrskogsbestånd med flera avverkningsmöjligheter.
Det totala virkesförrådet på fastigheten är bedömt till 11 050 m³sk och skogstillgången finns i samtliga huggningsklasser.
7 085 m³sk finns i huggningsklasserna S1 och S2, slutavverkningsmogen skog. Skogsbruksplanen är anpassad för att klara kraven för skogscertifiering enligt FSC såväl som enligt PEFC.

Stormfälld/skadad volym om cirka 20 m³sk tas om hand av säljaren under försäljningsprocessen. Stormfälld/skadad skog ingår inte i angiven totalvolym om 11 050 m³sk enligt den nyupprättade planen.

Goda möjligheter för skogsskötsel och skogsproduktion samt bra drivningsförhållanden.
Fastighetens vägsystem ger tillgänglighet till skogsbruket.

Vid beräkning av värdet av yngre skog bör man beakta värdet i kr/ha.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Vägar

Köparen övertar fastighetens andelar i befintliga skogsbilsvägar.

Forn- och kulturlämningar

På flera avdelningar på fastigheten finns stenmurar och odlingsrösen, dessa räknas som kultur/fornlämningar.

Jakt

Goda jaktmöjligheter för området på älg, rådjur och vildsvin m.m.
Jakten tillgänglig 2020-07-01.

Fiske

Fiskemöjligheter i Lyckebyån.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan krävas för fysisk person.
Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.
Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt.
Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick.
Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten ?

Visning

Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av skog och skogsmark.
Sedvanlig hänsyn till skog, jakt och naturvårdsintressen.

Fastighetens byggnader visas fredagen 2020-05-22 klockan 10.00.
Samling vid gårdscentrum.
Anmälan krävs till ansvarig mäklare Anders Bernhardsson, telefon: 0703231785.
Eller till mäklarassistent Fanny Johansson, telefon 0720850034.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildningskostnader, lantmäterikostnader och lagfartskostnader betalas av köparen.
Köparen skall tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid en eventuell förrättning.

Vägbeskrivning

Från Emmaboda följ väg 28 norrut mot Eriksmåla.
Se även bifogade kartor.
Går även att använda gårdskarta. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/ Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 750 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter