Lantbruk

Skogsfastighet ca 47 ha

Prisidé

4 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 22 mar kl 08:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
47,0 ha
Skogsmark
43,0 ha
Skogsimpediment
4,0 ha
Virkesförråd
4 217 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ALVESTA TUBBAREMMA 1:5

Adress

Tubbaremma 2 34252 Vislanda

Om fastigheten

Skogsfastighet om ca 47 ha varav ca 43,5 ha produktiv skogsmark.
Uppskattat virkesförråd ca 4 200 m3sk. Bonitet 7,3 m3sk per ha.
Fastigheten belägen ca 9 km väster om Vislanda.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Joakim Ahlberg, Ludvig & Co i oktober 2016.
I januari 2021 är skogsbruksplanen ajourförd och framskriven med fyra års beräknad tillväxt.
Enligt säljarna har inga uttag eller andra åtgärder genomförts sedan skogsbruksplanen upprättades.

Enligt skogsbruksplanen består fastigheterna av ca 43,5 ha produktiv skogsmark. Uppskattat virkesförråd ca 4 217 m3sk, motsvarande ca 97 m3sk per ha.
Boniteten är uppskattad till 7,3 m3sk per ha med en årlig tillväxt om ca 171 m3sk.

Se bifogade utdrag ur skogsbruksplanen för mer information.

Skogsvård

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av ca 1,3 ha inägomark.
Inga stödrätter följer fastigheten.

Jakt

Jakten är utarrenderad (nyttjanderätt) från och med 1992 05 01 och 50 år framåt.
Enligt länsstyrelsen ingår fastigheten i Vislanda västra VVO.

Fiske

Fastigheten har del i ALVESTA TUBBAREMMA FS:1.
Ändamål, fiske i Olasjön.

Äldre bostadshus

På fastigheten finns ett äldre bostadshus i mycket dåligt skick.

Naturvärden

Enligt skogsstyrelsen berörs fastigheten av område med naturvärde, "blandsumpskog".

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Bud/ försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co, Annika Granquist, Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö, mail: annika.granquist@ludvig.se tillhanda senast 2021-03-22 OBS! Märk kuvertet Tubbaremma. Använd gärna bifogad budblankett.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 14 500 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 22 mar kl 08:00

Prisidé: 4 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter